MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 108/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie Gminy Opatówek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.       Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Opatówek.

2.       Uchwała nie dotyczy zasad zbywania, wynajmowania lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.       ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

2.       nieruchomości gruntowej - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,

3.       zasób nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy,

4.       zbyciu - należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste,

5.       nabyciu - należy przez to rozumieć nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,

6.       wartość nieruchomości - należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości gruntowej, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych w art. 151 ustawy.

 

§ 3

 

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Opatówek zwanym dalej Wójtem, w oparciu o ustawę i zasady określone niniejszą Uchwałą, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

 

RODZIAŁ II

Nabywanie nieruchomości

 

§ 4

 

 

1.       Wójt nabywa nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości:

1)       na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości,

2)       na cele publiczne,

3)       przeznaczonych w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej i układów komunikacyjnych,

4)       na inne cele związane z realizacją zadań własnych

2.       Nabycie nieruchomości może nastąpić w drodze:

1)       kupna,

2)       zamiany,

3)       wywłaszczenia,

4)       darowizny,

5)       zrzeczenia się,

6)       podziałów oraz scaleń i podziałów,

7)       innych tytułów prawnych.

 

§ 5

 

Nabywanie nieruchomości następuje w ramach kwoty przewidzianej na ten cel w uchwale budżetowej.

 

ROZDZIAŁ III

Zbywanie nieruchomości gruntowych

 

§ 6

 

1.       Wójt zbywa nieruchomości w drodze:

1)       sprzedaży,

2)       oddania w użytkowanie wieczyste,

3)       darowizny,

4)       zamiany.

2.       Zbycie nieruchomości może nastąpić w całości lub części.

 

§ 7

 

1.       Nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod budowę, położone na terenie gminy Opatówek mogą być sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat.

2.       Zawierając umowy użytkowania wieczystego Wójt określa sposób zagospodarowania nieruchomości i terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, w tym rozpoczęcia i zakończenia remontu lub rozbiórki.

3.       W przypadku niedotrzymania przez użytkownika wieczystego warunków i terminów określonych umową, Wójt obowiązany jest żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego w umowie okresu.

4.       Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, mogą być sprzedane na rzecz użytkownika wieczystego po ich zagospodarowaniu w sposób określony w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste.

 

§ 8

 

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 9

 

1.       Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu:

1)       nieruchomości przeznaczone na realizację celów publicznych, pod budownictwo mieszkaniowe o czynszu ustalonym przez jednostki określone w art. 8 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, realizowane przez podmiot, dla którego budownictwo mieszkaniowe jest cele statutowym i który dochody przeznacza w całości na działalność statutową,

2)       nieruchomości przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli cele te realizowane będą przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się na działalność statutową.

2.       Przepisów ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden przedmiot spełniający powyższe warunki.

 

§ 10

 

1.       Nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, dokonanej na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

2.       W umowie darowizny należy określić cel, na który nieruchomość jest darowana.

3.       W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna winna być odwołana.

 

§ 11

 

1.       Cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym powiększoną o koszty sporządzenia dokumentacji wymaganej przy sprzedaży nieruchomości.

2.       Kosztami sporządzenia umowy notarialnej obciążany jest nabywca nieruchomości, a w przypadku zamiany lub darowizny - strony umowy w równych częściach.

 

§ 12

 

Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 20% ceny nieruchomości.

 

ROZDZIAŁ IV

Najem i dzierżawa

 

§ 13

 

1.       Z zastrzeżeniem ust. 2 oddanie nieruchomości w dzierżawę lub najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga uzyskania zgody Rady Gminy Opatówek wyrażonej w uchwale.

2.       Zgoda Rady Gminy Opatówek nie jest wymagana, gdy oddanie nieruchomości w dzierżawę lub najem następuje:

1)       na cele reklamowe, garażowe, rolne, urządzanie zieleńców i ogródków przydomowych,

2)       na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z tej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia przez okres co najmniej lat 3,

3)       na rzecz osoby, która zlokalizowała na tej nieruchomości stały lub tymczasowy obiekt budowlany lub jej następcy prawnego,

4)       na urządzenie dróg dojazdowych lub zapewnienia w inny sposób komunikacji z nieruchomością stanowiącą własność, oddaną w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użyczenie wnioskodawcy,

5)       osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cele prowadzonej działalności pożytku publicznego,

6)       na rzecz osoby, od której nabyto daną nieruchomość,

7)       na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

 

§ 14

 

1.       Z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości oddaje w dzierżawę lub najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony po przeprowadzeniu przetargu,

2.       Można odstąpić od przetargowego trybu zawarcia umowy, gdy oddanie nieruchomości w dzierżawę lub w najem następuje w przypadkach wskazanych w §1 ust. 2 lub po uzyskaniu zgody Rady Gminy Opatówek wyrażonej w uchwale.

 

§ 15

 

1.       Czynsz za najem i dzierżawę ustala Wójt Gminy biorąc pod uwagę:

1)       miejsce położenia nieruchomości i cel na jaki jest ona wydzierżawiona lub wynajęta,

2)       stawki czynszu kształtujące się na rynku lokalnym.

2.       Czynsz za najem, począwszy od 1.02. każdego roku będzie waloryzowany w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, który jest publikowany w Monitorze Polskim obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3.       Czynsz dzierżawy gruntów rolnych ustala się w wysokości q żyta z 1 ha użytków rolnych wg cen obowiązujących do naliczania podatku gruntowego w gminie na dzień 01.01. każdego roku.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

Decyzje Wójta Gminy w sprawie nabywania, zbywania, udostępniania, obciążania, najmu lub wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata wymaga pozytywnej opinii Komisji budżetu, finansów, założeń i planów gospodarczych oraz porządku publicznego w tych sprawach, w których wartość ceny wywoławczej transakcji przekracza wartość 0,5% aktualnego budżetu Gminy Opatówek.

 

§ 17

 

Wójt Gminy zobowiązany jest do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

 

§ 18

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 19

 

Tracą moc uchwały:

1.       Uchwała Nr 43/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie Gminy Opatówek,

2.       Uchwała Nr 150/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie Gminy Opatówek.

 

§ 20

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58