MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 109/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie najmu lokalu użytkowego w Opatówku ul. Kościelna 2

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony na lokal użytkowy położony w Opatówku przy ul. Kościelnej 2 o pow. 40,18 m2 na rzecz najemcy Pana Józefa Grzesiaka na warunkach dotychczasowych.

2.       Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 109/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie najmu lokalu użytkowego w Opatówku ul. Kościelna 2

 

Pan Józef Grzesiak wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Opatówku przy ul. Kościelnej 2. Do czasu określenia zasad wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, umowa najmu może być zawarta wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Również na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wymagana jest zgoda Rady Gminy. Pan Józef Grzesiak wykorzystuje wynajmowany lokal jako garaż dla samochodu.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58