MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 110/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie najmu lokalu użytkowego w Opatówku ul. Poniatowskiego 2

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony na lokal użytkowy położony w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 2 o pow. 128 m2 oraz przyległy plac o pow. 300 m2 na rzecz najemcy Pana Zbigniewa Jakubczaka na warunkach dotychczasowych.

2.       Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 110/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie najmu lokalu użytkowego w Opatówku ul. Poniatowskiego 2

 

Pan Zbigniew Jakubczak wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 2. Do czasu określenia zasad wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, umowa najmu może być zawarta wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Również na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wymagana jest zgoda Rady Gminy. W wynajmowanym lokalu Pan Zbigniew Jakubczak prowadzi sklep z częściami do ciągników i maszyn rolniczych.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022 15:42:48