MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 115/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego

na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w m. Chełmce

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Gminy Opatówek pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w m. Chełmce przy drodze powiatowej nr 4636P.

 

§ 2

 

Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2008 rok w wysokości 20.000 złotych.

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Opatówek.

 

§ 4

 

Jednostką realizującą zadanie będzie Powiat Kaliski.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58