MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 119/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony

lokalu użytkowego położonego w Opatówku ul. Szkolna 10

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony na lokal użytkowy położony w Opatówku ul. Szkolna 10 o pow. 105 m2 na rzecz najemców Państwa Haliny i Antoniego Marciniak PHU PASZOWET na warunkach dotychczasowych.

2.       Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 119/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony

lokalu użytkowego położonego w Opatówku ul. Szkolna 10

 

Państwo Halina i Antoni Marciniak wystąpili z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Opatówku przy ul. Szkolnej 10. Do czasu określenia zasad wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, umowa najmu może być zawarta wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Również na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wymagana jest zgoda Rady Gminy. Państwo Halina i Antoni Marciniak prowadzą handel paszami, koncentratami z dodatkami paszowymi dla zwierząt gospodarskich.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58