MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 120/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Rajsku 63A

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

1.       Wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony na lokal użytkowy położony w Rajsku 63 A o pow. 202,50m2 oraz przyległy plac o pow. 500 m² na rzecz najemcy Firmy HETMAN Grzegorz Hetmanowski Kalisz ul. Wodna 2/30 na warunkach określonych w Wykazie nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatówek do oddania w najem na okres 3 lat i powyżej z dnia 24.01.2008 r.

2.       Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 120/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Rajsku 63A

 

Firma HETMAN Grzegorz Hetmanowski Kalisz ul. Wodna 2/30 wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy położony w Rajsku 63A. Do czasu określenia zasad wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, umowa najmu może być zawarta wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Również na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wymagana jest zgoda Rady Gminy. Wynajmowany lokal pozostawał przez okres 10 lat bez najemcy, brak było zainteresowania w/w lokalem, a Panu Grzegorzowi Hetmanowskiemu zależy na szybkim rozpoczęciu działalności.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58