MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 122/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 8 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr 99/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego

do wysokości 2 000 000 zł.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 82, ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) Rada Gminy Opatówek, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 99/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 2 000 000 zł., wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       W § 1 słowa: "kredyt długoterminowy do" zastępuje się słowami: "kredyty długoterminowe w łącznej".

2.       W § 2 przed wyrazem "Pobrany" dodaje się wyraz "Każdy".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58