MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 125/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 119/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2004r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.9 ust.1, art.18 ust.1, ust.2 pkt 9 lit. h i pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 110 ust.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku uchwalonym Uchwałą Nr 119/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku zmiana: Uchwała Nr 163/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2005r. i Uchwała Nr 199/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       W § 6 GOPS realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności:

w ust. 5 wyrazy:

prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Opatówku- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych ( Dz. U. Nr 37 z 2005r. poz. 331 z późniejszymi zmianami)

zastępuje się wyrazami:

prowadzenie świetlicy środowiskowej w Opatówku- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych (Dz. U. Nr 201z 2007r. poz. 1455 z późn. zm.)

 

2.       W § 6 pkt 7 wyrazy:

prowadzenie spraw postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych - ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 z 2005r. poz. 732 z późniejszymi zmianami)

zastępuje się wyrazami:

prowadzenie spraw udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prowadzenia spraw postępowania wobec dłużników alimentacyjnych - ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 z 2007r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami)

 

3.       W § 8 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku - w pkt I W GOPS mogą być utworzone następujące stanowiska pracy: w pkt 21. wyrazy: Stanowisko pracy d)s świadczeń rodzinnych i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych

zastępuje się wyrazami:

21.Stanowisko pracy d)s świadczeń rodzinnych i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 125/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

zmieniającej Uchwałę Nr 119/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2004r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku

 

Z uwagi na zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 października 2007r.w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455 z późniejszymi zmianami) i wejściem w życie w dniu 1 października 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192 z 2007 r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami) występuje konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku.

 

W związku z tym wywołanie uchwały jest zasadne.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58