MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 126/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 127/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii

"Słoneczko" w Opatówku.

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 1, ust 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii "Słoneczko" w Opatówku, uchwalonym Uchwałą nr 127/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2004r.; zmiana: Uchwała nr 162/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2005r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       W § 1 pkt 2 wyrazy: Świetlica działa na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. nr 372 poz. 331 z późn. zm.),ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 147,poz.1231 z późn.zm.), Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, niniejszego Statutu oraz Regulaminu Świetlicy,

zastępuje się wyrazami:

Świetlica działa na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

( Dz. U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych(Dz. U. z 2007r. nr 201 poz. 1455.),ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 147,poz.1231 z późn.zm.), Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, niniejszego Statutu oraz Regulaminu Świetlicy.

 

2.       W § 6 wyrazy: Nazwa świetlicy brzmi: Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii "Słoneczko" w Opatówku. W korespondencji i dokumentacji używa się pełnej nazwy świetlicy.

Zastępuje się wyrazami: Nazwa świetlicy brzmi: Świetlica Środowiskowa "Słoneczko" w Opatówku. W korespondencji i dokumentacji używa się pełnej nazwy świetlicy.

 

3.       W § 7 wyrazy: Organami świetlicy są:

-          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku,

-          Wychowawca w świetlicy pełniący obowiązki Kierownika Świetlicy,

-          Samorząd wychowanków,

Zastępuje się wyrazami: Organami świetlicy są:

-          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku,

-          Kierownik Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku,

-          Samorząd wychowanków.

 

4.       W § 12 pkt 1 wyrazy: W celu realizacji zadań statutowych, zgodnie ze standardami opieki i wychowania określonymi przez Ministra Polityki Społecznej, Świetlica organizuje:

-          Zajęcia opiekuńcze i pomoc w nauce,

-          Zajęcia rozwojowe w zespołach zainteresowań, edukacyjnych i terapeutycznych,

-          Żywienie w zakresie uzależnionym od pozyskiwanych środków.

Zastępuje się wyrazami:

W celu realizacji zadań statutowych, zgodnie ze standardami opieki i wychowania określonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Świetlica organizuje:

-          Zajęcia opiekuńcze i pomoc w nauce,

-          Zajęcia rozwojowe w zespołach zainteresowań, edukacyjnych i terapeutycznych,

-          Żywienie w zakresie uzależnionym od pozyskiwanych środków.

 

5.       W § 13 pkt 5 wyrazy: Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem świetlicy oraz zasadami działania i organizowania placówek opiekuńczo - wychowawczych określonymi przez Ministra Polityki Społecznej,

Zastępuje się wyrazami:

Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem świetlicy oraz zasadami działania i organizowania placówek opiekuńczo - wychowawczych określonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2008 r.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 126/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 127/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii

"Słoneczko" w Opatówku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku prowadzi Świetlicę Środowiskową z elementami socjoterapii "Słoneczko" w Opatówku.

Świetlica "Słoneczko" jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, wspiera rodziny w sprawowaniu ich podstawowych funkcji, zapewnia pomoc rodzinom i dzieciom sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami, przygotowuje dzieci do samodzielnego życia.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych wystąpiła konieczność wprowadzenia zmiany nazwy świetlicy na Świetlicę Środowiskową "Słoneczko" w Opatówku i konieczność zmian w statucie świetlicy.

 

W związki z tym wywołanie uchwały jest zasadne.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58