MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 127/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Opatówku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt. 15 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do załatwiania w imieniu Wójta Gminy Opatówek indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192 poz. 1378 z późniejszymi zmianami), włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych.

 

§ 2

 

Upoważnienia, o których mowa w § 1 udziela się na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 127/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Opatówku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Uchwała została przygotowana na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 z 2007r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami).

Stosownie do w/w Uchwały Rada Gminy może upoważnić w formie pisemnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych określonych w przedmiotowej ustawie.

 

W związku z tym wywołanie uchwały jest zasadne.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58