MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 128/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenia celowości

przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uznaje się za konieczne budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Opatówek oraz potwierdza się celowość budowy i efektywność projektowanego przedsięwzięcia ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

§ 2

 

1.       Do budowy, o której mowa w § 1 wskazuje się następujące drogi dojazdowe do gruntów rolnych:

a)       z dotychczasowej drogi gruntowej - droga o nawierzchni bitumicznej:

-          Cienia Druga - Porwity - działki nr 84/2, 11 - 0,5 km

-          Rożdżały - działka nr 26/2 - 1,1 km

b)       z dotychczasowej drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego - droga o nawierzchni bitumicznej:

-          Kobierno - działki nr 125, 97 - 1,7 km

-          Nędzerzew - działka nr 59 - 1,0 km

-          Tłokinia Kościelna - działka nr 276 - 1,0 km

-          ników - działka nr 50 - 1,0 km

-          Tłokinia Kościelna - działka nr 226 - 1,2 km

c)       z dotychczasowej drogi gruntowej - droga o nawierzchni z kruszywa kamiennego:

-          Sierzchów - Borów - działki nr 170, 383 - 1,7 km

-          Cienia Trzecia - Cienia Druga - działki nr 28, 84/1 - 1,0 km

-          Chełmce - działka nr 431/2 - 0,9 km

-          Sierzchów - działka nr 122 - 0,9 km.

2.       Upoważnia się Wójta Gminy Opatówek do złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg wymienionych w ust. 1 ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

§ 3

 

Uchwała podlega przekazaniu z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 2.

 

§ 4

 

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 128/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenia celowości

przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Gmina Opatówek wykonuje zadania własne w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, między innymi w zakresie dróg gminnych, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego.

Stanowienie o sprawach społeczności gminnej należy, na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 cytowanej ustawy, do właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

W związku z powyższym wywołanie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58