MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 129/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

"Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Opatówek"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przystępuje się do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek".

 

§ 2

 

Granice obszaru objętego "Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek" przedstawione są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 129/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

"Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Opatówek"

 

Na terenie położonym w m. Józefów rejonie działek ewd. o nr 1515/2 i 1514/6 obowiązują obecnie ustalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek", przyjętego przez Radę Gminy Opatówek Uchwałą Nr 117//99 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 grudnia 1999 roku.

 

W stosunku do ustaleń ww. "Studium..." wpłynęły do Wójta Gminy Opatówek wnioski w sprawie zmiany tego dokumentu. Dotyczą one terenu położonego w rejonie działek ewd. o nr 1515/3 i 1515/4, dla którego w zapisach "Studium..." ustalono - jako przeznaczenie podstawowe - funkcję mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

W wyniku dokonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany omawianego "Studium..." stwierdzono, że w rejonie tym występują tereny przemysłu, składy i bazy, które dają podstawę do rozważenia usytuowania na tym terenie zabudowy o podobnym charakterze.

 

Powyższe wymaga podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium..." dla obszaru przedstawionego w sposób graficzny na mapie stanowiącej załącznik do przedkładanego Radzie Gminy Opatówek projektu uchwały.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 


Załącznik

do Uchwały Nr 129/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58