MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 130/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Opatówku

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) w związku z § 1 ust 3 załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z 2001 roku ze zmianami) oraz § 3 Statutu Gimnazjum w Opatówku stanowiącego załącznik do Uchwały nr 90/99 Rady Gminy Opatówek z 22.10.1999 r. w sprawie nadania statutów utworzonym gimnazjom w Gminie Opatówek Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Gimnazjum w Opatówku nadaje się imię "Agatona i Stefana Gillerów".

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 maja 2009 roku.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 130/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Opatówku

 

W związku ze wspólnym wnioskiem Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Opatówku oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zmianami), które stanowi, że do zadań organu prowadzącego należy nadanie imienia szkole, podjęcie przedmiotowej uchwały stało się uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58