MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 131/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania:

"Remont drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Rożdżały - Zduny

w zakresie odnowy nawierzchni"

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Gminy Opatówek pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Remont drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Rożdżały - Zduny w zakresie odnowy nawierzchni".

 

§ 2

 

Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2009r., w wysokości 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Opatówek. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 131/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania:

"Remont drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Rożdżały - Zduny

w zakresie odnowy nawierzchni"

 

Art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) umożliwia Gminie udzielanie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów samochodowych mając na uwadze bezpieczeństwo korzystających z drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Rożdżały - Zduny podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58