MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 133/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/08 Rady Gminy Opatówek

z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w m. Chełmce

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr 115/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w m. Chełmce, wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       W tytule uchwały słowa: "w zakresie budowy chodnika w m. Chełmce" zastępuje się słowami: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4627P i nr 4636P na odcinku Wolica - Chełmce wraz z dokumentacją w części obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Wolica - Chełmce od km 5+980 do km 6+350".

 

2.       W § 1 uchwały słowa: "w zakresie budowy chodnika w m. Chełmce przy drodze powiatowej nr 4636P" zastępuje się słowami: "Przebudowa drogi powiatowej na 4627P i nr 4636P na odcinku Wolica - Chełmce wraz z dokumentacją w części obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Wolica - Chełmce od km 5+980 do km 6+350".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 133/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/08 Rady Gminy Opatówek

z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w m. Chełmce

 

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) umożliwia Gminie udzielanie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów samochodowych, mając na uwadze bezpieczeństwo korzystających z drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Wolica - Chełmce, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58