MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 139/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz.1222) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 849,00 zł dla pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek oraz pracowników ZEAS Gminy Opatówek.

 

§ 2

 

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: Szkoła Podstawowa w Opatówku, Gimnazjum w Opatówku, Zespół Szkół w Rajsku, Zespół Szkół w Chełmcach, Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej, Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej, Szkoła Podstawowa w Sierzchowie, Publiczne Przedszkole w Opatówku oraz Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Opatówek, na kwotę 4,80.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała nr 216/01 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek i Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Opatówek.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 139/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. nr.146. poz.1222) stanowią podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek oraz pracowników ZEAS Gminy Opatówek.

Zgodnie z zasadami określonymi w ww. rozporządzeniu zakłada się najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w kwocie 849,00 zł i wartość jednego punktu w wysokości 4,80 zł.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58