MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 141/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 131/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania:

"Remont drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Rożdżały - Zduny

w zakresie odnowy nawierzchni"

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się Uchwałę Nr 131/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania: "Remont drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Rożdżały - Zduny w zakresie odnowy nawierzchni".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 141/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 131/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania:

"Remont drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Rożdżały - Zduny

w zakresie odnowy nawierzchni"

 

Ze względu na nieotrzymanie dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego p/n Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania: "Remont drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Rożdżały - Zduny w zakresie odnowy nawierzchni" odstąpiono od wykonania prac i udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Opatówek.

 

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46