MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 143/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań

powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego

przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Postanawia się przyjąć prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.

2.       Biblioteka, o której mowa w ust. 1 będzie wykonywać zadania:

1)       Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

2)       Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

3)       Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

4)       Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.).

5)       Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 

§ 2

 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia zadań oraz dotacji celowej w 2009 roku w kwocie 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) od Powiatu Kaliskiego na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki przyjęcia zadań, o których mowa w § 1 oraz przekazania dotacji przez Powiat Kaliski na rzecz Gminy Opatówek, o której mowa w § 2 uchwały zostaną określone w porozumieniu.

 

§ 4

 

Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 3 uchwały upoważnia się Wójta Gminy Opatówek.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 143/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań

powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego

przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) biblioteka gminna może przyjąć zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku przyjęła zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Kaliskiego Ziemskiego 1 grudnia 1999 r. i prowadzi te zadania do chwili obecnej. Porozumienie o powierzeniu zadań biblioteki powiatowej bibliotece w Opatówku jest podpisywane każdego roku i po jego podpisaniu możliwe jest przekazanie środków finansowych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58