MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 145/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia do realizacji na 2009 rok Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program wchodzący w skład

Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. nr 70 poz. 473 ze zmianami) oraz art. 17 ust.1 pkt 1, pkt 12 i 13, art. 110 ust. 4 i ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 145/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia do realizacji na 2009 rok Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program wchodzący w skład

Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązała gminy do podejmowania działań zmierzających do wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin i realizowana jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy -wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej. Organem właściwym do uchwalenia Programu jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa wskazuje gminne źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki, którymi są dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone przez przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi. Opłaty te mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr 145/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA TERENIE GMINY OPATÓWEK NA 2009 ROK

 

Cele programu

1.       Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.

2.       Radzenie sobie z problemami aktualnie występującymi w gminie.

3.       Zwiększenie wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych.

4.       Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego.

5.       Zmniejszenie ilości dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań).

6.       Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

 

Działanie i strategia osiągania wymienionych celów dotyczy przede wszystkim realizacji programów profilaktycznych, programów informacyjnych wpływających na postawy i umiejętności pro zdrowotne z różnych grup wiekowych, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży, oraz ludzi podwyższonego ryzyka.

 

Diagnoza zagrożeń - mapa problemów alkoholowych

Gmina Opatówek liczy 10449 mieszkańców. Odnosząc dane statystyczne dotyczące problemów alkoholowych w skali kraju do naszej gminy stwierdzić należy że:

-          uzależnionych od alkoholu jest około 200 osób - 2 % mieszkańców gminy

-          osób dorosłych żyjących w otoczeniu alkoholika jest około 4% tj. 414 osób

-          dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholików jest również około 4% populacji tj. 414 osób

-          pijących szkodliwie, nie uzależnionych od alkoholu jest około 5-7% społeczeństwa gminy tj. od 500-700 osób.

-          około 2/3 osób dorosłych (głównie współmałżonków) oraz 2/3 dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowych to ofiary przemocy fizycznej i psychicznej.

 

Na całym świecie alkohol jest przyczyną 3,2% zgonów oraz 4% wszystkich chorób na świecie. Odsetek ten jest znacznie wyższy w populacji mężczyzn niż kobiet. Szacuje się, że alkohol był przyczyną 20-30% przypadków raka przełyku, chorób wątroby, padaczki, wypadków samochodowych, a także zabójstw oraz innych umyślnych uszkodzeń ciała.

Coraz bardziej rozpowszechnione jest picie alkoholu przez młodzież.

 

Populacja osób, w których występują różne kategorie problemów alkoholowych - dane szacunkowe:

 

 

W Polsce 38 mln

W mieście
100 tyś. mieszkańców

W mieście
25 tyś. mieszkańców

W gminie
10 tyś. mieszkańców

Liczba osób uzależnionych od alkoholu

Ok. 2% całej populacji

Ok. 800 tyś.

Ok. 2 tyś. osób

Ok. 500 osób

Ok. 200 osób

Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika(współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo)

Ok. 4% całej populacji

Ok. 1,5 mln osób

Ok. 4 tyś. osób

Ok. 1 tyś. osób

Ok. 400 osób

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików

Ok. 4% całej populacji

Ok. 1,5 mln osób

Ok. 4 tyś. osób

Ok. 1 tyś. osób

Ok. 400 osób

Osoby pijące szkodliwie, nie uzależnione od alkoholu

5 - 7 % całej populacji

Ok. 2 - 2,5 mln

Ok. 5 - 7 tyś. osób

1,25 - 1,75 tyś. osób

500 - 700 osób

Ofiary przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym (dzieci i dorośli)

2/3 osób dorosłych (gł. małżonków) oraz 2/3 dzieci

Razem ok. 2 mln osób - dorośli i dzieci

Ok. 5,3 tyś. dorośli i dzieci

Ok. 1,325 tyś. - dorośli i dzieci

Ok. 530 - dorośli i dzieci

 

15 - latki (uczniowie III kl. gimnazjalnych)

upili się w ciągu ostatnich 30dni

29,2% tej grupy wiekowej

chłopcy - 38,1%, dziewczęta - 20,8%

17 - latki (uczniowie II kl. szkół ponadpodstawowych)

upili się w ciągu ostatnich 30 dni

37,2% tej grupy wiekowej

chłopcy - 47,7%, dziewczęta - 26,5%

(źródło: http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=16)

 

Częstość picia napojów alkoholowych przez młodzież w wieku 11-15 lat wg. płci (% badanych).

 

Epizody upicia się w życiu

Ogółem

11 lat

13 lat

15 lat

Chłopcy Dziewczęta

Chłopcy Dziewczęta

Chłopcy Dziewczęta

Nigdy

71,3

87,2

95,4

69,5

79,2

41,6

56,0

Co najmniej 1 raz

28,7

12,8

4,6

30,5

20,8

58,4

44,0

w tym:

1 raz

13,5

8,6

3,4

16,0

12,3

18,5

21,3

2-3 razy

8,5

2,4

0,9

8,6

5,5

19,3

13,9

4-10 razy

3,5

0,7

0,1

2,8

1,7

10,4

5,0

powyżej 10 razy

3,3

1,1

0,2

3,1

1,3

10,2

3,8

 

Kiedy i co młodzi piją:

 

 

Nigdy

W wieku 9 lat i wcześniej

W wieku 10 lat

W wieku 11 lat

W wieku 12 lat

W wieku 13 lat

W wieku 14 lat

W wieku 15 lat

W wieku 16 lat lub później

Wypiłeś piwo

21,4 %

16,7 %

7,0 %

6,5 %

10,8 %

10,7 %

18,2 %

6,5 %

2,0 %

Wypiłeś gotowego drinka

45,6 %

2,8 %

4,1 %

4,3 %

6,0 %

7,8 %

13,5 %

11,1 %

4,9 %

Wypiłeś wino

33,6 %

5,8 %

6,2 %

7,1 %

8,7 %

10,3 %

13,8 %

10,8 %

3,7 %

Wypiłeś produkt spirytusowy

47,0 %

3,0 %

2,8 %

2,3 %

3,7 %

7,3 %

15,6 %

13,3 %

4,9 %

Upiłeś się

50,1 %

2,2 %

0,8 %

2,4 %

4,7 %

6,3 %

14,3 %

11,9 %

7,3 %

 

Nastolatki szybciej popadają w alkoholizm niż dorośli, gdyż uzależnienie następuje tym łatwiej, im młodszy jest pijący. Dorosły osiąga późne stadia uzależnienia w okresie 5-10 lat, nastolatek może osiągnąć ten sam stan w czasie od sześciu miesięcy do trzech lat.

Leczenie młodzieży z uzależnienia od alkoholu jest z wielu powodów znacznie trudniejsze niż leczenie dorosłego. Wśród wielu innych problemów nie mniejszym jest to, że młodzież nie ma doświadczeń dojrzałego życia, które stanowiłoby dla niego oparcie w procesie wychodzenia z nałogu.

 

Z danych Posterunku Policji w Opatówku wynika, że w roku 2007 na terenie naszej gminy zanotowano następujące ilości przestępstw:

-          kradzież - 35

-          kradzież z włamaniem - 47

-          uszkodzenie mienia - 11

-          uszkodzenie ciała - 2

-          kierowanie w stanie nietrzeźwym - 55

-          szkody fizyczno - moralne - 5

-          groźba - 4

-          oszustwo -2

-          kierowanie pojazdem wbrew zakazowi sądowemu - 3

-          wypadek drogowy - 7

-          znęcanie się nad zwierzętami - 1

-          usunięcie tablic rejestracyjnych - 1

-          narkomania - 3

 

w okresie od I do VI 2008r.

-          kradzież - 18

-          kradzież z włamaniem - 16

-          uszkodzenie mienia - 7

-          uszkodzenie ciała - 2

-          nietrzeźwi kierujący - 51

-          szkody fizyczno-moralne - 2

-          groźba - 2

-          alimenty - 2

-          oszustwo - 1

-          pożar - 1

-          niestosowanie się do orzeczeń sądu - 1

-          posiadanie środków odurzających - 1

-          sprzedaż alkoholu bez zezwolenia - 1

-          zmuszenie do określonego zachowania - 1

-          znęcanie się nad zwierzętami - 1

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił w 2007 roku / oraz w I półroczu 2008 roku z tytułu alkoholizmu pomocy - 19/16 rodzinom. Grupę 111/48 rodzin objęto pomocą z tytułu bezrobocia, 68/54 rodziny z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego (rodziny niepełne, wielodzietne) z aspektem choroby alkoholowej.

W wielu tych rodzinach wnioskodawcy o pomoc socjalną nie podają uzależnienia od alkoholu jako przyczyny sytuacji w jakiej się znaleźli (brak świadomości).

Mając na uwadze powyższe zagrożenia występujące w związku z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu a także agresją i przemocą przyjmuje się do realizacji następujące kierunki działań w 2009 roku.

 

I Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

1.       Współpraca z Wojewódzkim Zakładem Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce i wspieranie powyższej placówki lecznictwa odwykowego, która obejmuje profesjonalną pomocą osoby uzależnione z terenu Gminy Opatówek.

2.       Współpraca z Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu.

3.       Współpraca z ruchem samopomocowym Al - anon.

4.       Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu. Zakup sprzętu komputerowego do obsługi Gminnego Programu Profilaktycznego oraz materiałów biurowych.

 

II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

1.       Współpraca z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

2.       Współpraca z Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu w zakresie izolacji osób nietrzeźwych sprawców przemocy w rodzinie.

3.       Utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Opatówku przy ul. Poprzecznej 2. Bieżący remont świetlicy: m.in. malowanie elewacji i pomieszczeń wewnątrz świetlicy, remont łazienki. Zakup sprzętu: AGD, mebli.

4.       Bieżące utrzymanie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii w Opatówku oraz dzieci ze środowiska lokalnego.

5.       Współpraca kuratorów sądowych z terenu Gminy z pracownikami GOPS.

6.       Współpraca GKRPA i pracowników GOPS z miejscową Policją.

7.       Współpraca Dyrektorów szkół z terenu Gminy z GKRPA i pracownikami GOPS.8. Współpraca przedstawicieli Kościoła z GKRPA i pracownikami GOPS.

8.       Pomoc dla rodzin dysfunkcjonalnych z problemem alkoholowym, przemocą:

a)       psychologiczna

b)       pedagogiczna

c)       psychoterapeutyczna

d)       logopedyczna

e)       grupy socjoterapeutyczne

f)         prawna

9.       Zastosowanie procedury zobowiązującej do podjęcia leczenia odwykowego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec osób uzależnionych.

10.   Kontrola przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11.   Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci, młodzieży

1.       Szkolenia nauczycieli wszystkich szkół z terenu gminy Opatówek w zakresie uzależnień, przemocy, sekt i FAS - Płodowego Zespołu Alkoholowego.

2.       Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników GOPS, funkcjonariuszy Policji.

3.       Szkolenia dla rodziców we wszystkich typach szkół na temat uzależnienia dzieci i młodzieży od alkoholu, sekt agresji, przemocy oraz FAS - Płodowego Zespołu Alkoholowego.

4.       Szkolenie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

5.       Prenumerata czasopism, zakup książek, broszur dla szkół, Klubu Abstynenta oraz biblioteki gminnej obejmujących zagadnienia uzależnień i profilaktyki.

6.       Wspieranie realizacji szkolnych programów profilaktycznych.

7.       Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej.

8.       Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży

9.       Jako priorytetowe zadanie prowadzenie działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży.

10.   Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych, socjoterapeutycznych.

11.   Działalność profilaktyczno - terapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową w formie zorganizowanego wypoczynku zimowego, letniego, wycieczek.

12.   Organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie działalności profilaktyczno-terapeutycznej w odniesieniu do uzależnień.

13.   Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych.

 

IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

1.       Współorganizowanie z GOK, Klubem Abstynenta, OSP, świetlicą środowiskową, szkołami, radami sołeckimi imprez mających na celu promocję wśród mieszkańców gminy: zabaw, życia rodzinnego i wypoczynku bez alkoholu jako alternatywnych form spędzenia wolnego czasu.

2.       Wspieranie osób i rodzin, które przejawiają wolę walki z uzależnieniem.

3.       Wspieranie działalności Klubu Abstynenta "Jutrzenka" w Opatówku poprzez udostępnienie pomieszczeń na spotkania w Opatówku przy ul. Poprzecznej 2.

 

V Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.       Za udział w każdym posiedzeniu komisji członkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 110,00 zł brutto.

2.       Podstawą wynagrodzenia dla członków komisji są konkretne zadania związane z koordynacją i wykonaniem zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, np.:

-          prowadzenie interwencji w sprawach przemocy w rodzinie - 110,00 zł brutto

-          prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 140,00 zł brutto

-          prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia z osobami i ich rodzinami dotkniętymi chorobą alkoholową - 110,00 zł brutto

-          inne zadania - 110,00 zł brutto.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58