MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 146/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia do realizacji na 2009 rok Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii - program wchodzący w skład

Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 10 ust. 1, 2 i 3 z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. nr 179, poz. 1485) oraz art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zmianami) i art. 17 ust.1 pkt 1, pkt 12 i 13, art. 110 ust. 4 i ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na 2009 rok - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 146/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia do realizacji na 2009 rok Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii - program wchodzący w skład

Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązała gminy do podejmowania działań zmierzających do wspierania przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu i usuwania następstw uzależnienia od narkotyków, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji pozarządowych.

Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gmin i realizowana jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy - wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej. Organem właściwym do uchwalenia Programu jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa wskazuje gminne źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, którymi są dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone przez przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi. Opłaty te mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr 146/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINY OPATÓWEK NA 2009 ROK

 

Zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. na organach administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego spoczywają zadania organizowania działań związanych z rozwiązywaniem problemów narkomanii. Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zostały ujęte w formie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na 2009 r.

 

Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Stąd wywodzi się postulat, aby działania zapobiegawcze miały charakter interdyscyplinarny i zrównoważonego podejścia pomiędzy działaniami na rzecz ograniczenia popytu i podaży.

 

Cele programu

Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. Zadania ujęte w nim skoncentrowane są na rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz prowadzeniu działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:

 

Cel główny programu :

-          Profilaktyka

-          Leczenie, rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych

-          Ograniczenie podaży

-          Badania, monitoring, ewaluacja

 

Cele szczegółowe programu :

-          Ograniczenie tempa wzrostu rozpowszechnienia używania narkotyków

-          Ograniczenie wzrostu przestępczości związanej z używaniem narkotyków

-          Ograniczenie liczby zgonów wynikających z używania narkotyków

-          Utrzymywanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji

 

Diagnoza

Niedostrzeganym przez rodziców zagrożeniem swych dzieci i młodzieży jest narkomania. Ponieważ używanie narkotyków jest nielegalne i często ukrywane, trudno jest ocenić rozmiar występowania tego zjawiska oraz związanych z nim niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.

Dodać należy, że odsetek osób wychodzących z uzależnienia od narkotyków jest o wiele mniejszy niż przy uzależnieniu od alkoholu i sięga zaledwie kilku procent. Ogółem 0,4% zgonów i 0,8% wszystkich chorób na świecie przypisanych zostało używaniu narkotyków.

W Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy do sięgania po marihuanę przyznało się prawie 15% chłopców i 7% dziewcząt uczących się w III klasach gimnazjum. W starszej badanej populacji (uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych) co czwarty chłopak (26%) i co siódma dziewczyna (15%) sięgali po ten narkotyk. Kiedykolwiek w życiu, marihuany i haszyszu używało 12% studentów (źródło: Remedium Nr 5, Maj 2008).

 

Używanie marihuany w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród uczniów klas III gimnazjum

(proc. badanych)

 

W 2006r. grupa 15-letniej młodzieży używającej marihuany nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2002. W 2002r. używanie tej substancji w ciągu ostatniego roku deklarowało 14,8% piętnastolatków, w 2006r. odsetek ten był mniejszy i wynosił 13,4%. Spadek ten był mniej widoczny u dziewcząt. Odsetek młodzieży, która więcej niż 2 razy w ostatnim roku sięgnęła po marihuanę zmniejszyła się w tym czasie z 7,5% do 6,4%.

Palenie marihuany co najmniej raz w życiu deklarowało w 2006r. o 0,5% więcej piętnastolatków niż cztery lata wcześniej. Wśród chłopców odsetek zmniejszył się z 25,0% do 24,0%, u dziewcząt zwiększył się o prawie 2%. Odsetek młodzieży, która więcej niż 2 razy w życiu sięgnęła po marihuanę zmniejszył się w tym czasie z 10,0% do 9,2%.

Młodzież, która często używa marihuany, gorzej ocenia swoje zdrowie, a także wskazują na gorsze osiągnięcia szkolne w porównaniu z ich niepalącymi rówieśnikami (źródło: Remedium, Nr 4, Kwiecień 2008).

 

Palenie marihuany przez młodzież piętnastoletnią (proc. badanych)

 

Młodzi ludzie mają tendencję do podejmowania różnorakich zachowań ryzykownych dla zdrowia. W związku z tym w profilaktyce tych zachowań rekomendowane jest tworzenie programów edukacyjnych dotyczących różnych rodzajów środków uzależniających (alkohol, tytoń, narkotyki) oraz łączenie różnorodnych działań podejmowanych wobec tej populacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku dokonał zakupu i przekazał nieodpłatnie osobom zainteresowanym testy narkotykowe w następujących kwotach:

 

TESTY NARKOTYKOWE

ROK

KWOTA

2004

493,06 zł

2005

566,03 zł

2006

1.988,48 zł

2007

869,91 zł

2008

830,16 zł

 

Na przestrzeni tych pięciu lat można wywnioskować o nasileniu problemu narkomanii w naszej gminie i przyjmuje się do realizacji następujące kierunki działań w 2009 r.

 

I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków

1.       Współpraca z Wojewódzkim Zakładem Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce i wspieranie powyższej placówki lecznictwa odwykowego, która obejmuje profesjonalną pomocą osoby uzależnione z terenu Gminy Opatówek.

2.       Współpraca ze Stowarzyszeniem KARAN - Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii Kalisz, ul. Graniczna 1.

3.       Współpraca z NZOZ - Poradnia Uzależnień i Współuzależnień Kalisz, ul. Lipowa 5.

4.       Udostępnianie informacji na temat placówek i telefonów zaufania, udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym.

5.       Rozwijanie i wdrażanie działań samopomocowych dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz członków ich rodzin.

6.       Readaptacja społeczna (pomoc socjalna dla osób kończących pozytywne leczenie).

7.       Publikacja informacji w Biuletynie Gminnym dotyczących profilaktyki w zakresie uzależnień od narkotyków.

 

II Zapewnienie pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii

1.       Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy:

a)       psychologicznej

b)       prawnej

c)       terapeutycznej

2.       Stworzenie atrakcyjnych alternatyw, zaangażowania dzieci i młodzieży w działalność społeczną, sportową i artystyczną.

3.       Współpraca z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu w zakresie pomocy ofiarom, w których występuje problem narkomanii.

4.       Współpraca kuratorów sądowych z terenu Gminy z pracownikami GOPS.

5.       Współpraca Dyrektorów szkół z terenu Gminy z pracownikami GOPS.

6.       Współpraca przedstawicieli Kościoła z pracownikami GOPS.

7.       Pomoc społeczna dla osób uzależnionych i rodzin osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży

1.       Szkolenie nauczycieli wszystkich szkół i wychowawców świetlic z terenu Gminy Opatówek w zakresie uzależnień, przemocy, sekt.

2.       Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników GOPS, funkcjonariuszy Policji.

3.       Szkolenia dla rodziców we wszystkich typach szkół na temat uzależnień dzieci i młodzieży od alkoholu, narkotyków, sekt, agresji i przemocy.

4.       Prenumerata czasopism, zakup książek, broszur dla szkół, biblioteki gminnej obejmujących zagadnienia uzależnień i profilaktyki.

5.       Wspieranie realizacji szkolnych programów profilaktycznych.

6.       Badania diagnostyczne socjologiczne na populacji młodzieży szkół gimnazjalnych na terenie Gminy Opatówek.

7.       Zakup testów wykrywających u młodzieży używania narkotyków i udostępnianie ich nieodpłatnie dla rodziców, opiekunów, szkół, lekarzy prowadzących praktykę na terenie Gminy Opatówek. Propagowanie pro zdrowotnych wzorców zachowań poprzez lokalną kampanię edukacyjną.

8.       Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

9.       Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

IV Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii

1.       Współorganizowanie z GOK, Świetlicą Środowiskową, szkołami, radami sołeckimi imprez mających na celu promocję wśród mieszkańców gminy: zabaw, życia rodzinnego i wypoczynku bez uzależnienia.

2.       Wspieranie osób i rodzin, które przejawiają wolę walki z uzależnieniem.

3.       Wspieranie inicjatyw grupy samopomocowej rodziców dzieci dotkniętych uzależnieniem.

 

V Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

1. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art.18¹ oraz art.11¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną częściowo wydzielone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na rok 2009.

2. Zakup materiałów biurowych celem obsługi Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na rok 2009.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58