MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 147/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2009 nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek

 

Na podstawie art. 18.ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 30 ust.6, art. 33 ust.1 oraz art. 54 ust. 7 oraz art. 49 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się regulamin przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Regulamin, o którym mowa w § 1 uzgodniono ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Opatówku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 147/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2009 nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek

 

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia:

-          wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

-          szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych,

-          wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli składające się ze składników, o których mowa w ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4.

Na podstawie art. 33 ustawy - Karta Nauczyciela ustala się wypłacanie dodatku za wysługę lat natomiast w związku z art. 54 ust. 7 wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W przypadku nieuchwalenia do dnia 31 grudnia danego roku regulaminu na kolejny rok kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. W myśl art. 91 d pkt 1 Karty Nauczyciela zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 30 ust. 6 cytowanej ustawy wykonuje rada gminy. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr 147/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

REGULAMIN

 

przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2009, nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1

 

Regulamin niniejszy, zwany w skrócie Regulaminem, określa:

1.       wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2.       szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

3.       wysokość i warunki wypłacania nagród (art. 49 ust.1 Karta Nauczyciela Dz. U z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)

4.       wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

5.       wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz główne zasady jego przyznawania i wypłacania.

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.       Szkole- rozumie się przez to szkołę i przedszkole prowadzoną przez Gminę Opatówek albo zespół szkół i przedszkole,

2.       Pracodawcy- rozumie się przez to dyrektora szkoły albą inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

3.       Nauczycielach- rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu.

4.       Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.),

5.       Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin.

 

§ 3

 

1.       Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.

2.       Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

 

Rozdział II

Dodatki

 

§ 4

 

1.       Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.

2.       Wysokość dodatku określa art.33 ust.1 Karty Nauczyciela.

3.       Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22 poz. 181 ze zmianami).

4.       Dodatek przysługuje:

a)       począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

b)       za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

5.       Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.  Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6.       Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

§ 5

 

1.       Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa w § 4 ust.3 Regulaminu.

2.       Podstawę obliczania dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.

3.       Dodatek nie może przewyższać 30 % podstawy.

4.       Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Nie jest umniejszany za czas zwolnień lekarskich i zasiłków macierzyńskich.

5.       Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi -Wójt Gminy.

6.       Zasady i kryteria przyznawania dodatku dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii struktur związków zawodowych.

7.       Podstawę wyliczenia rocznej kwoty przeznaczonej na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły stanowi iloczyn liczby etatów nauczycielskich i kwoty w wysokości 108,00 zł.

8.       Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

§ 6

 

1.       Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądź pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia o którym mowa w § 4 ust.3 Regulaminu.

2.       Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela dodatków funkcyjnych.

 

Lp.

Stanowisko

Miesięczna wysokość

dodatku funkcyjnego

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie

od 300,00 zł do 600,00 zł

2.

Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

od 300,00 zł do 600,00 zł

3.

Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów

od 400,00 zł do 900,00 zł

4.

Dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

od 700,00 zł do 1.100,00 zł

5.

Wicedyrektor

od 300,00 zł do 600,00 zł

6.

Wychowawca klasy w szkole i przedszkolu

nauczyciel dyplomowany - 72,00 zł
nauczyciel mianowany - 61,00 zł
pozostali nauczyciele - 50,00 zł

7.

Opiekun stażu

nauczyciel dyplomowany - 72,00 zł
nauczyciel mianowany - 61,00 zł

 

3.       Przy ustalaniu wysokości dodatku Pracodawca uwzględnia w szczególności wielkość szkoły (zespołu szkół), jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających ze stanowiska kierowniczego lub pełnionej funkcji, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole i wyniki pracy szkoły.

4.       Wysokość dodatku dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora przyznaje Wójt, pozostałym nauczycielom - dyrektor szkoły.

5.       W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków przysługuje prawo do wszystkich dodatków. W razie przydziału wychowawstwa w 2 klasach, lub opiekuna stażu dla dwóch nauczycieli - wypłaca się po dwa dodatki.

6.       Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.

7.       Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca w którym upłynął okres. Dotyczy to również wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub funkcji.

8.       Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

9.       Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły i społecznemu zastępcy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

10.   Ustala się dodatek dla doradcy metodycznego w wysokości 250 zł miesięcznie.

11.   Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, którym powierzono pełnienie funkcji w szkole, przyznaje się dodatek od wysokości wynagrodzenia nauczyciela pełnozatrudnionego.

12.   Dodatek za pełnienie funkcji wychowawcy w przedszkolu przyznaje się nauczycielom, którym powierzono te funkcje z tym, że do jednej grupy przydziela się jednego wychowawcę.

 

§ 7

 

1.       Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych warunkach określa § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.

2.       Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

a)       nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych w wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania. W przypadku pracy nauczyciela w klasach łączonych: klasy zerowej i pierwszej dodatek ustala się wg stawki ustalonej wg wynagrodzenia i wymiaru godzin w umowie o pracę danego nauczyciela.

b)       nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną w tych warunkach godzinę nauczania,

c)       nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych warunkach godzinę nauczania.

3.       Prawo do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nie wyłącza prawa do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w ust.2 pkt 2 i 3.

4.       Postanowienia §5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8

 

1.       Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach uciążliwych określa § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa w § 4 ust.3 Regulaminu.

2.       Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje:

a)       nauczycielom prowadzącym zajęcia np. z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych warunkach godzinę nauczania.

b)       nauczycielom prowadzącym zajęcia w szkołach (klasach) specjalnych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne fizycznie lub gdy w klasie-grupie znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z którymi prowadzi się zajęcia wg odrębnego programu w wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych warunkach godzinę nauczania.

3.       Dodatek przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepracowali co najmniej 40 godzin w warunkach określonych w ust. 2.

4.       Dodatek za uciążliwość pracy nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.

5.       W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

6.       Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

Rozdział III

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

oraz godziny doraźnych zastępstw

 

§ 9

 

1.       Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

2.       Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

3.       Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę

4.       Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zająć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5.       Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym przysługuje nauczycielowi za dni, w których nauczyciel:

a)       uczestniczy w konferencji metodycznej lub innej formie kształcenia lub doskonalenia,

b)       sprawuje opiekę nad uczniami np. na wycieczce szkolnej, konkursie, rajdzie lub innej imprezie,

c)       pełni doraźne funkcje związkowe,

d)       pozostaje do dyspozycji dyrektora w szkole lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (zgodnie z art. 128 Kodeksu Pracy),

e)       korzysta z urlopu okolicznościowego określonego w Kodeksie Pracy lub opieki nad zdrowym dzieckiem

6.       Godziny ponadwymiarowe, przypadające w dniu Edukacji Narodowej, uznaje się jako godziny faktycznie odbyte.

7.       Godziny ponadwymiarowe, przypadające w dniach rekolekcji, uznaje się jako godziny faktycznie odbyte tylko w przypadku, jeżeli zajęcia lekcyjne podczas rekolekcji nie były odwołane.

8.       Godziny ponadwymiarowe odwołane powodu epidemii, mrozów lub innych klęsk żywiołowych traktuje się jako godziny faktycznie odbyte pod warunkiem ich odpracowania.

9.       W przypadku choroby dziecka nauczanego indywidualnie, nieobecności ucznia na zajęciach rewalidacyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych lub gimnastyce korekcyjnej, o której to nieobecności nauczyciel został wcześniej poinformowany i są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczyciela, godziny ponadwymiarowe są płatne, jeśli zostaną odpracowane w ustalonym z dyrektorem terminie.

10.   Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 ustawy-Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

11.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

 

§ 10

 

1.       Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 9 Regulaminu.

2.       W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

 

Rozdział IV

Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

 

§ 11

 

1.       Wysokość specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół określa art. 49 ust.1 pkt 1 - Karty Nauczyciela.

2.       Na nagrody przeznacza się :

a)       20 % tego funduszu na nagrody Wójta Gminy Opatówek,

b)       80 % tego funduszu na nagrody dyrektora.

3.       Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

a)       posiadania wyróżniającej oceny pracy,

b)       otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok  przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej sześć miesięcy,

c)       legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej  lub opiekuńczej.

4.       Nagrody nauczycielom przyznają:

a)       ze środków, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 - Wójt Gminy Opatówek po  zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły a w stosunku do dyrektorów, po zasięgnięciu  opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny i odpowiednich struktur  związkowych,

b)       ze środków, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - dyrektor szkoły na podstawie  szkolnego regulaminu przyznawania nagród,

c)       przy przyznawaniu nagrody dyrektorowi szkoły kierować się należy zasadami  określonymi w ust.3 oraz kryteriami dotyczącymi przyznawania im dodatku  motywacyjnego.

5.       Nagrody, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Opatówek a także dyrektor szkoły za zgodą Wójta Gminy Opatówek, może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

 

Rozdział V

Dodatek mieszkaniowy

 

§ 12

 

1.       Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony w szkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Opatówek, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2.       Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

a)       przy jednej osobie w rodzinie - 43,00 zł

b)       przy dwóch osobach w rodzinie - 51,00 zł

c)       przy trzech osobach w rodzinie - 60,00 zł

d)       przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 77,00 zł

3.       Do członków rodziny, o której mowa w pkt 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

a)       współmałżonka,

b)       pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

c)        pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

d)       dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

4.       Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

5.       Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6.       Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie, a jeśli złożenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca-od tego dnia.

 

§ 13

 

1.       Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach :

a)       nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b)       pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c)       odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresach służby wojskowej, w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa na czas określony-dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który została zawarta umowa.

d)       korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

2.       Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

3.       Postanowienia §5 ust.5 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 14

 

1.       Projekt regulaminu został uzgodniony z właściwą organizacją związkową.

2.       Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58