MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 148/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin

"Czyste Miasto, Czysta Gmina"

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się następujące zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina":

W § 1 ust. 3 po wyrazach "Miasto Sieradz" dodaje się wyrazy "Gmina i Miasto Stawiszyn".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58