MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 93/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 21 lutego 2008 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przystępuje się do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów".

 

§ 2

 

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 93/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 21 lutego 2008 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów"

 

Na terenie działki nr 1334/4 obręb Józefów obowiązują ustalenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Józefów", przyjętego przez Radę Gminy Opatówek Uchwałą nr 138/97 z dnia 14 lutego 1997 roku.

Dla przedmiotowego terenu wpłynął wniosek w sprawie zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający realizację usług z zakresu handlu wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową. W ustaleniach obowiązującego planu przedmiotowa nieruchomość objęta jest zakazem zabudowy.

W wyniku dokonanej analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" stwierdzono, że tereny położone przy drodze krajowej nr 12 cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. Na takich terenach w gminie Opatówek widoczny jest prężny rozwój usług, w szczególności usług z zakresu handlu.

Uznano zatem, że zasadne jest umożliwienie realizacji w tym rejonie gminy wnioskowanej zabudowy usługowej wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów" jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46