MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 94/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 21 lutego 2008 roku

 

w sprawie przystąpienia do Trójstronnego Porozumienia

w sprawie przebudowy dróg na terenie Gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, Opatówek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 10 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Gmina Opatówek przystępuje do Trójstronnego Porozumienia w sprawie modernizacji dróg gminnych na terenie gmin: Opatówek, Brzeziny, Godziesze Wielkie.

 

§ 2

 

Upoważnia się Wójta Gminy Opatówek do zawarcia Porozumienia z Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie w sprawie modernizacji dróg gminnych na terenie gmin: Opatówek, Brzeziny, Godziesze Wielkie.

Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Na wykonanie postanowień wynikających z porozumienia Rada Gminy zabezpiecza środki finansowe w budżecie gminy w wysokości wynikającej z zawartego porozumienia.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 

 


Załącznik

do Uchwały Nr 94/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 21.02.2008 r.

 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.); art. 13 pkt. 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr. 62, poz. 718 z późn. zm.) oraz

 

1.       Uchwały Nr 91/XIV/08 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do Trójstronnego Porozumienia w sprawie przebudowy dróg na terenie Gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, Opatówek (Zał. Nr 1 do Porozumienia Międzygminnego),

2.       Uchwały Nr XIV/69/08 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do Trójstronnego Porozumienia w sprawie przebudowy dróg na terenie Gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, Opatówek (Zał. Nr 2 do Porozumienia Międzygminnego),

3.       Uchwały Nr 94/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do Trójstronnego Porozumienia w sprawie przebudowy dróg na terenie Gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, Opatówek (Zał. Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego)

 

zostaje zawarte w dniu ............................... w Godzieszach Wielkich Porozumienie Międzygminne, zwane dalej "porozumieniem" pomiędzy:

 

1.       Gminą Brzeziny, którą reprezentuje:

Wójt Gminy - Krzysztof Niedźwiedzki

i

2.       Gminą Godziesze Wielkie którą reprezentuje:

Wójt Gminy - Józef Podłużny

i

3.       Gminą Opatówek, którą reprezentuje:

Wójt Gminy - Sebastian Wardęcki

 

§ 1

 

Gminy zawierają porozumienie w celu powierzenia Gminie Godziesze Wielkie wykonywania zadania publicznych dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy gminami Brzeziny, Godziesze Wielkie, Opatówek", zwanego dalej "przedsięwzięciem".

 

§ 2

 

1.       Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków własnych gmin oraz ze środków pomocowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego .

2.       Na terenie każdej z gmin objętych porozumieniem odpowiednia część przedsięwzięcia realizowana będzie zgodnie z zakresem realizacji opisanym w Studium Wykonalności oraz zgodnie z umowami na współfinansowanie, które zostanie zawarte z każdą z gmin .

3.       Umowy, o których mowa w ust. 2 zostaną zawarte przez Gminę Godziesze Wielkie po uprzedniej pisemnej akceptacji przez pozostałe strony porozumienia.

 

§ 3

 

Strony porozumienia ustalają zakres zadania oraz rzeczowe nakłady zgodnie z Studium Wykonalności Przedsięwzięcia "Przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy gminami Brzeziny, Godziesze Wielkie, Opatówek", które stanowi integralną część niniejszego porozumienia oraz zgodnie z umową, która zostanie podpisana pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a Gminami : Brzeziny i Opatówek, na sfinansowanie części kosztów przedsięwzięcia ze środków unii europejskiej (WRPO).

 

§ 4

 

W przypadku rozbieżności co do zakresu prac, montażu finansowego lub innych elementów przedsięwzięcia, decyduje treść umowy zawartej pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a każdą z gmin.

 

§ 5

 

1.       Gminy: Brzeziny i Opatówek powierzają Gminie Godziesze Wielkie prowadzenie spraw związanych z realizacją przedsięwzięcia.

2.       Gmina Godziesze Wielkie, jako beneficjent końcowy, przyjmuje wszystkie obowiązki wynikające z umowy, jaka zostanie przez nią zawarta z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięcia, a w szczególności:

1)       zapewni realizację przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu,

2)       ustanowi Koordynatora Projektu odpowiedzialnego za przygotowanie przedsięwzięcia do realizacji,

3)       powoła zespół Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, odpowiedzialnego za prawidłową realizację przedsięwzięcia,

4)       przeprowadzi procedury przetargowe oraz doprowadzi do zawarcia umów na wykonawstwo dokumentacji i robót.

 

§ 6

 

1.       Każda z Gmin uczestniczących w porozumieniu zapewnia w swoich budżetach środki finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w wysokości wynikającej z zestawienia kosztów przedsięwzięcia zawartego w Studium Wykonalności do programu lub w umowie, która zostanie podpisana pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

2.       Każda z Gmin zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia na terenie własnym Gminy oraz innych kosztów niezbędnych dla realizacji całości przedsięwzięcia, w tym w szczególności kosztów dokumentacji projektowej i technicznej w wysokości proporcjonalnej do wartości robót realizowanych na terenie danej gminy.

3.       Pozostałą część nakładów na realizację zadań na terenie Gmin stanowić będą środki z funduszy unijnych program WRPO .

4.       Każda z Gmin zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z działalnością Koordynatora Projektu. Postanowienia ust 2 § 6 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z powyższym, każda gmina powinna zaplanować odpowiednie środki finansowe w budżecie na rok 2008r. Koszt pracy swoich delegatów każda z gmin pokrywa samodzielnie. Rozliczenie pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a pozostałymi Gminami nastąpi w drodze dotacji celowej.

5.       Zadania zespołu Koordynatora Projektu w 2008r. będą obejmowały przede wszystkim przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia, tj.:

-          przygotowanie dokumentacji przetargowej,

-          obsługę procedury (od ogłoszenia przetargu do złożenia ofert),

-          prace Komisji Przetargowej,

-          przygotowanie i podpisanie umów na wykonawstwo dokumentacji i robót.

6.       Po podpisaniu umów nadzór nad wykonawstwem przedsięwzięcia będzie sprawowała Gmina Godziesze Wielkie, w tym również obowiązki inwestorskie.

7.       W skład Zespołu Koordynatora Projektu wejdą 4 osoby: po 1 przedstawicielu każdej z gmin oraz Koordynator Projektu.

8.       Płatności z tytułu udziału własnego Gmin będą następować zgodnie z harmonogramem finansowym, wynikającym z zawartych kontraktów.

9.       Płatności te będą realizowane w ciągu 14 dni od wystawieniu przez Gminę Godziesze Wielkie noty obciążeniowej, na jej rachunek bankowy wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki w regulacji tych zobowiązań.

10.   Gmina Godziesze Wielkie zobowiązuje się do rozliczenia podatku VAT za roboty i usługi wykonane na terenie każdej z Gmin. Koszty podatku VAT Gminy pokryją ze środków własnych.

11.   Każda z Gmin nabywa i pokrywa koszty zakupu niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia gruntów położonych na jej terenie we własnym zakresie. Gminy zobowiązują się uregulować stan prawny gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

§ 7

 

1.       Gminy dostarczą Gminie Godziesze Wielkie gwarancje zapłaty kwoty maksymalnej równej całkowitym nakładom własnym gmin wraz z kosztem podatku VAT w wysokości proporcjonalnej do wartości inwestycji realizowanej na ich terenie, na 14 dni przed podpisaniem umowy przez Gminę Godziesze Wielkie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unii europejskiej (WRPO).

2.       Forma i wystawca gwarancji muszą zostać uzgodnione z Gminą Godziesze Wielkie.

3.       Gwarancja stanowić będzie zabezpieczenie Gminy Godziesze Wielkie przed nie wywiązaniem się którejkolwiek z Gmin z terminowego przekazywania dotacji celowych.

 

§ 8

 

Gminy na każdym etapie realizacji projektu będą traktowały priorytetowo tematy związane z "Przebudową dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy gminami Brzeziny, Godziesze Wielkie, Opatówek", w szczególności poprzez:

1.       ścisłą współpracę z zespołem Koordynatora Projektu,

2.       wydawanie obligatoryjnych uzgodnień,

3.       działania związane z pozyskiwaniem terenów pod budowę,

4.       wydawanie decyzji administracyjnych związanych z budową.

 

§ 9

 

Strony ustalają, że pełnomocnik każdej gminy będzie każdorazowo uczestniczyć w procedurach przetargowych dotyczących przedsięwzięcia. Związane z tym koszty każda z Gmin ponosi we własnym zakresie.

 

§ 10

 

1.       Gmina Godziesze Wielkie ma obowiązek wykorzystać środki finansowe, o których mowa w § 6 zgodnie z celami, na które je przeznaczono oraz złożyć po zakończeniu realizacji celów, określonych porozumieniem, sprawozdanie rzeczowo-finansowe o ich wykorzystaniu w ciągu roku bilansowego, do 30 marca następnego roku.

2.       Po zakończeniu realizacji całości przedsięwzięcia Gmina Godziesze Wielkie przedstawi pozostałym Gminom sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji całego przedsięwzięcia w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.

3.       Do przedmiotowych sprawozdań Gmina Godziesze Wielkie winna dołączyć wszelkie posiadane dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanych środków finansowych lub ich zabezpieczenia na realizację zobowiązań powstałych w związku z porozumieniem.

4.       Środki finansowe nie wykorzystane zgodnie z celami, na które zostały przeznaczone w okresie realizacji przedsięwzięcia podlegają w całości zwrotowi do budżetów Gmin w trybie określonym w ust.5. Dotyczy to również kosztów pracy Koordynatora.

5.       Środki finansowe, o których mowa w ust. 4 nie wydatkowane lub nie zabezpieczone na wydatki związane z przedmiotem niniejszego porozumienia, winny zostać zwrócone Gminie, która udzieliła dotacji, w terminie do 30 dni od daty wystawienia Protokółu Zdawczo-Odbiorczego.

6.       Gminie, która udzieliła dotacji przysługuje - w każdym czasie - prawo kontroli realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie powierzonych jej zadań i sposobu oraz zakresu wykorzystanej dotacji.

7.       Gmina, która udzieliła dotacji, ma także prawo - w każdym czasie - żądać od Gminy Godziesze Wielkie niezwłocznego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących realizacji zadań Gminy udzielającej dotacji oraz wykorzystania związanej z nimi dotacji a także przedłożenia stosownych dokumentów.

8.       W przypadku, gdy Gmina Godziesze Wielkie niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystuje otrzymane od Gminy udzielającej dotacji środki finansowe, wówczas Gmina udzielająca dotacji może żądać od Gminy Godziesze Wielkie niezwłocznego zwrotu tej części udzielonej już i nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w płatności zobowiązań.

 

§ 11

 

Majątek powstały na skutek realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia położony na terenie poszczególnych gmin objętych porozumieniem będzie własnością tych gmin.

 

§ 12

 

Porozumienie zawarto na czas realizacji przedsięwzięcia oraz rozliczenia środków unijnych przeznaczonych na ten cel.

 

§ 13

 

1.       Gminy dopuszczają możliwość wcześniejszego odstąpienia którejkolwiek z gmin od zawartego porozumienia z ważnych przyczyn. Wystąpienie Strony z Porozumienia Międzygminnego następuje na podstawie uchwały jej Rady.

2.       Nie wywiązanie się którejkolwiek z Gmin ze zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia, lub odstąpienie od niego może doprowadzić do wycofania się częściowego lub całkowitego z finansowania przedsięwzięcia przez WRPO.

3.       Nie wywiązanie się którejkolwiek z Gmin ze zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia, lub odstąpienie od niego może również doprowadzić do powstania dodatkowych kosztów realizacji inwestycji na terenie każdej z pozostałych stron porozumienia.

4.       W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i/lub 3 Gmina nie wywiązująca się ze zobowiązań lub odstępująca od porozumienia zobowiązana będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z niezrealizowaniem zadań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a Urzędem Marszałkowskim tj. kosztów koniecznych do ukończenia inwestycji na terenie każdej ze stron porozumienia, wszelkich kar i odszkodowań wynikłych z odstąpienia bądź rozwiązania wcześniej zawartych umów, jak też kosztów zespołu Koordynatora Projektu za okres realizacji całego przedsięwzięcia.

 

§ 14

 

Gminy powierzające zadanie przesyłają Gminie Godziesze Wielkie, przez czas trwania porozumienia, kopię corocznego budżetu wraz z wszelkimi jego zmianami w części dotyczącej wydatków na realizację porozumienia, niezwłocznie po ich uchwaleniu.

 

§ 15

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 16

 

Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 17

 

Porozumienie podpisano w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

 

§ 18

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 13 pkt. 6a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718).

 

 

Załączniki do porozumienia:

Uchwały Rady Gmin

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58