MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 96/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 21 lutego 2008 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

na realizację zadania w zakresie budowy chodnika we wsi Szulec

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Gminy Opatówek pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie budowy chodnika we wsi Szulec przy drodze wojewódzkiej nr 471.

 

§ 2

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2008 rok w wysokości 30.000 złotych.

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Opatówek.

Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Jednostką realizującą zadanie będzie Województwo Wielkopolskie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 96/08

 Rady Gminy Opatówek

z dnia 21 lutego 2008 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

na realizację zadania w zakresie budowy chodnika we wsi Szulec

 

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) umożliwia Gminie udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Ze względu na liczne wnioski mieszkańców, szczególne zagrożenie bezpieczeństwa pieszych oraz duże natężenie ruchu pojazdów samochodowych, mając na uwadze zawartą zabudowę przy drodze wojewódzkiej nr 471 we wsi Szulec, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58