MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 97/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2007 rok

oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek za 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm: z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2007 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 2007 rok.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 97/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2007 rok

oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek za 2007 rok

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu dla wójta gminy.

Stosownie do art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) rada gminy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za miniony rok w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku, po roku budżetowym, którego sprawozdanie dotyczy i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego gminy.

Wójt Gminy Opatówek Zarządzeniem Nr 10/2008 z dnia 20 marca 2008 roku przedstawił Radzie Gminy Opatówek sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2007 rok.

Sprawozdanie przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

Uchwałą Nr 1/08 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2008 roku pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Opatówek za 2007 rok i wniosła o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek za 2007 rok.

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46