MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 99/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 roku.

 

w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego

do wysokości 2 000 000 zł.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art. 82, ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z 2005r.) Rada Gminy Opatówek uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Gmina Opatówek postanawia zaciągnąć w 2008 roku kredyt długoterminowy do wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) z zastosowaniem jednorocznej karencji w jego spłacie.

 

§ 2

 

Pobrany kredyt zostanie spłacany w ratach z dochodów własnych Gminy Opatówek w okresie nie dłuższym niż w latach 2009-2014 z roczną karencją (w 2008 roku).

 

§ 3

 

Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 99/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego

do wysokości 2 000 000 zł.

 

Zgodnie z § 8 uchwały budżetową nr 84/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Opatówek na 2008r. Rada uchwaliła kwotę zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponieważ w uchwale budżetowej nie określono szczegółów zaciągnięcia kredyty, oraz sposobu zabezpieczenia jego spłaty wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 21:50:58