MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2008 rok


Uchwała nr 148/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 147/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2009 nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 32 poz. 473 z dnia 27.02.2009r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, unieważniające część uchwały.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 146/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2009 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 145/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2009 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 144/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w zakresie budowy chodnika we wsi Szulec.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 143/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 142/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Opatówek na 2009 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 76 poz. 1046 z dnia 23.04.2009r.
Pobierz

Uchwała nr 141/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 131/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania: "Remont drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Rożdżały - Zduny w zakresie odnowy nawierzchni".
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 140/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Uchwała nr 139/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 133/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w m. Chełmce.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 132/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Uchwała nr 131/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania: "Remont drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Rożdżały - Zduny w zakresie odnowy nawierzchni".
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 130/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 129/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek".
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 128/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenia celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 127/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 196 poz. 3252 z dnia 19.11.2008r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 126/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 września 2008 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 127/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2004r. w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii "Słoneczko" w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 125/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 września 2008 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 119/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 196 poz. 3251 z dnia 19.11.2008r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 124/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Uchwała nr 123/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Uchwała nr 122/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 99/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 2 000 000 zł.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 121/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Uchwała nr 120/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Rajsku 63A.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 119/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony lokalu użytkowego położonego w Opatówku ul. Szkolna 10.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 118/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2007 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 117/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2007 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 116/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2007 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 115/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w m. Chełmce.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 114/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Uchwała nr 113/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie najmu lokalu użytkowego w Opatówku Plac Wolności 17.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 112/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie najmu lokalu użytkowego w Opatówku Plac Wolności 17.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 111/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie najmu lokalu użytkowego w Opatówku Plac Wolności 17.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 110/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie najmu lokalu użytkowego w Opatówku ul. Poniatowskiego 2.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 109/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie najmu lokalu użytkowego w Opatówku ul. Kościelna 2.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 108/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie Gminy Opatówek.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 114 poz. 2089 z dnia 16.07.2008r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 106/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 105/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Uchwała nr 104/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Opatówek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 103/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2008 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 102/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 101/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela w tym pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 99/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 2 000 000 zł.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 98/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz

Uchwała nr 97/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek za 2007 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 96/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w zakresie budowy chodnika we wsi Szulec.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 95/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 lutego 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wydania aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 94/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie przystąpienia do Trójstronnego Porozumienia w sprawie przebudowy dróg na terenie Gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 93/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów".
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 91/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2008 rok.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27