MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2009 rok


Uchwała nr 200/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2010 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 199/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2010 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 198/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2010 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 197/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatówek na rok 2010.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 101 poz. 1902 z dnia 20.05.2010r.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 196/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 195/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 17 grudnia 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pogłębienie "Zbiornika wodnego Pokrzywnica w m. Szałe, gm. Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 194/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 17 grudnia 2009 roku
w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 43 poz. 1038 z dnia 03.03.2010r.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 193/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 17 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 192/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 17 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 191/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2009 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 202/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 190/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu ostrowskiego i kaliskiego w celu realizacji projektu informatycznego pn. "e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego" oraz wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Opatówek związanych z uczestniczeniem w realizacji wymienionego projektu.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 189/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pogłębienie "Zbiornika wodnego Pokrzywnica w m. Szałe, gm. Opatówek".
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 186/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 1 100 000 zł.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 185/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz

Uchwała nr 184/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Opatówek na 2010 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 183/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenie celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 182/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz

Uchwała nr 181/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 6 października 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz

Uchwała nr 180/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 6 października 2009 roku
w sprawie przystąpienia do Porozumienia w sprawie przebudowy dróg należących do Gmin Godziesze Wielkie, Opatówek oraz Powiatu Kaliskiego.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 179/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Kaliskim oraz Gminą Opatówek w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku od miejscowości Borów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 w zakresie poprawy bezpieczeństwa" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 178/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 września 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz

Uchwała nr 177/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 września 2009 roku
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Opatówek pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 176/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 175/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 174/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 września 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz

Uchwała nr 173/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 172/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego na inwestycje dróg gminnych w 2009 r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 171/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz

Uchwała nr 170/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Opatówek pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 169/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2008 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 168/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2008 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 167/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2008 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 166/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek we wsi Szałe.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 165/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek we wsi Szałe".
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 164/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 2 600 000 zł.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 163/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz

Uchwała nr 161/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz

Uchwała nr 160/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek za 2008 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 159/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz

Uchwała nr 158/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 157/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2009 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 156/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatówek na lata 2009 - 2013".
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 97 poz. 1476 z dnia 14.05.2009r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 155/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 154/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 153/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania w zakresie dróg powiatowych.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 152/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania w zakresie dróg powiatowych.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 151/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz

Uchwała nr 150/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 7 "Kraina Nocy i Dni".
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 149/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2009 rok.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40