MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2010 rok


Uchwała nr 266/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-30-341/10 pod tytułem "Uczę się i bawię" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 265/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 264/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 112/1 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 263/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 768 położonej w Opatówku przy ul. Kościuszki.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 262/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Opatówek w roku 2011.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 261/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie przekazania Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 260/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenie celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 259/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działki 566/1 we wsi Szałe.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 258/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działek nr 242/1 i 243/3 we wsi Szałe.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 257/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 256/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 255/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działki nr 566/1 we wsi Szałe" z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 254/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działek nr 242/1 i 243/3 we wsi Szałe" z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 253/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów" z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 252/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 251/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 250/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do realizacji projektu nr POKL.09.01.01-30-058/10 pod tytułem "Podniesienie poziomu jakości edukacji i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w Gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 249/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim oraz Gminą Żelazków o wspólnej realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P (Kuchary) granica powiatu - Dojutrów- Zduny na odcinku Kokanin - Zduny" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 248/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim oraz Gminą Żelazków o wspólnej realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P (Kuchary) granica powiatu - Dojutrów- Zduny na odcinku Kokanin - Zduny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 247/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Opatówek pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu - Dojutrów - Zduny na odcinku Kokanin - Zduny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 246/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szałe 2010-2017.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 245/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 244/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 243/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 127/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 242/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 241/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 sierpnia 2010 roku
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Opatówek do stanu faktycznego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 240/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Opatówek w okręgach wyborczych oraz dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Opatówek do stanu faktycznego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 239/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 238/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na stałe obwody głosowania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 237/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 236/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 235/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 234/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 233/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 232/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2009 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 231/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2009 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 230/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2009 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 229/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 2 100 000 zł.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 228/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 227/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 226/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 czerwca 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 202/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 225/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie przystąpienia do Porozumienia w sprawie przebudowy dróg należących do Gmin Godziesze Wielkie, Opatówek oraz Powiatu Kaliskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 224/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania w zakresie dróg powiatowych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4636P w miejscowości Chełmce w zakresie chodnika".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 223/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Opatówek pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu - Dojutrów - Zduny".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 222/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Opatówek pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P na odcinku od miejscowości Borów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 221/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wzdłuż Zbiornika Szałe w miejscowości Szałe".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 220/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie udostępnienia mieszkańcom hali sportowej zbudowanej przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 219/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tłokinia Wielka 2010-2017.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 218/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie uchwalenia zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 217/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 5 maja 2010 roku
w sprawie uchwalenia zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 216/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 190/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu ostrowskiego i kaliskiego w celu realizacji projektu informatycznego pn. "e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego" oraz wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Opatówek związanych z uczestniczeniem w realizacji wymienionego projektu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 214/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 213/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek za 2009 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 212/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 211/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 210/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 209/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wzdłuż Zbiornika Szałe w miejscowości Szałe".
Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr KN.Ka.I-5.0911-101/10 z dnia 04.05.2010r.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 208/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Szałe.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 124 poz. 2347 z dnia 25.06.2010r.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 207/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 roku
zmieniająca Uchwałę nr 119/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku.
Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr KN.Ka.I-5.0911-102/10 z dnia 04.05.2010r.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 206/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2010 r. długoterminowego kredytu bankowego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 205/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie uchwalenia zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 204/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do realizacji projektu "Żyj zdrowo i sportowo" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 203/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 202/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 78 poz. 1560 z dnia 20.04.2010r.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 201/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie budżetu i zmian w budżecie Gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 08:10:45