Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 15/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku

od środków transportowych na 2007 rok

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 roku (M.P. Nr 72, poz. 721) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje :

 

§1

 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

 

1.       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie:

                                                                                                                       470,00 zł

 

2.       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9t włącznie:

                                                                                                                       574,00 zł

 

3.       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12t:

                                                                                                                       782,00 zł

 

4.       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12t:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

870,00 zł

980,00 zł

13

14

980,00 zł

1088,00 zł

14

15

1088,00 zł

1198,00 zł

15

 

1198,00 zł

1364,00 zł

Trzy osie

12

17

980,00 zł

1088,00 zł

17

19

1088,00 zł

1198,00 zł

19

21

1198,00 zł

1362,00 zł

21

23

1362,00 zł

1580,00 zł

23

25

1580,00 zł

1742,00 zł

25

 

1632,00 zł

1796,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1362,00 zł

1472,00 zł

25

27

1472,00 zł

1688,00 zł

27

29

1688,00 zł

1906,00 zł

29

31

1906,00 zł

2526,00 zł

31

 

1958,00 zł

2526,00 zł

 

 

5.       od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t:

 

                                                                                                                       918,00 zł

 

6.       od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

980,00 zł

1088,00 zł

18

25

1198,00 zł

1414,00 zł

25

31

1414,00 zł

1632,00 zł

31

 

1632,00 zł

1952,00 zł

Trzy osie

12

40

1524,00 zł

1874,00 zł

40

 

1906,00 zł

2526,00 zł

 

7.       od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

                                                                                                                       324,00 zł

 

8.       od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach )

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

382,00 zł

436,00 zł

18

25

436,00 zł

544,00 zł

25

 

544,00 zł

652,00 zł

Dwie osie

12

28

468,00 zł

524,00 zł

28

33

762,00 zł

926,00 zł

33

38

1088,00 zł

1406,00 zł

38

 

1306,00 zł

1850,00 zł

Trzy osie

12

38

1036,00 zł

1198,00 zł

38

 

1168,00 zł

1394,00 zł

 

9.       od autobusów do mniej niż 30 miejsc do siedzenia:                                       732,00 zł

 

10.   od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30:         1618,00 zł

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§3

 

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 15/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku

od środków transportowych na 2007 rok

 

Obowiązek określenia w/w podatku przez Radę Gminy wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwalone stawki mieszczą się w granicach górnych stawek kwotowych na rok 2007 określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z 2006 roku Nr 75, poz. 758) i stawek minimalnych określonych w załącznikach Nr 1-3 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 roku (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z 2006 roku Nr 72, poz. 721).

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2007 rok wzrosły w stosunku do roku ubiegłego.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ /Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2020 15:22:43