Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 16/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1.       Od gruntów:

a)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,58 zł od 1m2 powierzchni,

b)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,65 zł od 1ha powierzchni,

c)       pozostałych - 0,25 zł od 1m2 powierzchni,

-          w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,10 zł od 1m2 powierzchni,

d)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze nowo powstałe prowadzące wszelkie rodzaje działalności od 01.01.2007 roku: 0,29 zł od 1 m2 powierzchni.

2.       Od budynków lub ich części:

a)       mieszkalnych: 0,45zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 13,28 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 8,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 3,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e)       pozostałych - 3,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

-          w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 2,13 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

f)         związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze nowo powstałe prowadzące wszelkie rodzaje działalności od 01.01.2007 roku: 6,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3.       Od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

 

§ 2

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki służące bezpieczeństwu publicznemu i ochronie przeciwpożarowej niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwałę ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 16/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

 

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) zostały określone maksymalne wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Biorąc pod uwagę waloryzację odpowiadającą wzrostowi o 0,9% górnych stawek podatku od nieruchomości ustalonych na 2007 rok, stawki podatku od nieruchomości w Gminie Opatówek określa się jak w uchwale. Określone w niniejszej uchwale stawki podatku od nieruchomości wkalkulowane są do projektu budżetu Gminy Opatówek na 2007 rok.

Ponadto w podatku od nieruchomości wprowadza się zwolnienia dla nowo powstających podmiotów gospodarczych /o 50% niższy podatek/ oraz zwolnienia z podatku od gruntów i budynków służących bezpieczeństwu publicznemu i ochronie pożytku publicznego.

 

W związku z powyższym wywołanie uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2020 15:22:43