Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 17/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok

oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tego podatku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się stawki podatku od posiadania psów w wysokości : 30,00 zł rocznie od każdego psa.

 

§ 2

 

1.       Podatek płatny jest gotówką bez wezwania do dnia 30 września każdego roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa bezpośrednio w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Opatówek.

 

2.       Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca danego roku podatkowego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwałę ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 17/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tego podatku w 2007 roku

 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła powszechny obowiązek opodatkowania osób fizycznych posiadających psy. Zwolnienia ustawowe dotyczą m.in. osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych) dla których posiadanie psa jest pomocą, osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa. Podatku nie pobiera się także z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.

Rada Gminy nie zastosowała innych zwolnień. Na 2007r. Rada uchwaliła stawkę 30,00 zł od posiadania jednego psa rocznie ,co nie przekracza określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2006 r. (M.P. Nr 75, poz.758) górnej stawki w kwocie 53,69 zł od posiadania jednego psa rocznie.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2020 15:22:43