Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 21/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wzoru informacji na podatek rolny

 

Na podstawie art. 6a ust. 11, w związku z art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wzór informacji o symbolu IR-1 na podatek rolny, wraz z załącznikiem do uchwały, obowiązujący od dnia 01.01.2007r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwałę ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała nr 134/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia wzoru informacji na podatek rolny.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od roku podatkowego 2007.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 


 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik

                                           do Uchwały Nr  21/06  Rady Gminy Opatówek

                                                             z dnia 13 grudnia  2006 r.

 

IR - 1                               INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 20063 r. Nr 136, poz. 969)

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Wójt Gminy Opatówek  właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Wójt Gminy Opatówek

 

    Adres Plac Wolności 14

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj  własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel  q  2. współwłaściciel        q 3. posiadacz samoistny    q  4. współposiadacz  samoistny   q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca)   q  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)  

 

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

 

 

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

 

 

 

9. Numer PESEL/REGON

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok              q 2. korekta uprzednio złożonej informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw.

 

Grunty orne

 

 

I

 

 

II

 

 

IIIa

 

 

IIIb

 

 

IVa

 

 

IVb

 

 

V

 

 

VI

 

 

VIz

 

 

Sady

 

 

I

 

 

II

 

 

IIIa

 

 

IIIb

 

 

IVa

 

 

IVb

 

 

V

 

 

VI

 

 

VIz

 

 

Użytki zielone

 

 

I

 

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

 

V

 

 

VI

 

 

VIz

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

I

 

 

II

 

 

IIIa

 

 

III

 

 

IIIb

 

 

IVa

 

 

IV

 

 

IVb

 

 

V

 

 

VI

 

 

VIz

 

 

Grunty pod stawami

 

 

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

 

 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

 

 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

 

 

Rowy

 

 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

 

 

I

 

 

II

 

 

IIIa

 

 

III

 

 

IIIb

 

 

IVa

 

 

IV

 

 

V

 

 

VI

 

 

VIz

 

 

Razem

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

20. Imię

 

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

23.  Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

 

 

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

 


ZAŁĄCZNIK NR IR-1/1

do informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 do pkt. B.1.5 i B.1.6

 

Działka nr

Miejscowość (ulica)

Posiadanie bud.

KW

Nazwa sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 21/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wzoru informacji na podatek rolny

 

Na podstawie art. 6a ust. 11 znowelizowanej ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada Gminy Opatówek została zobligowana do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących informacji w sprawie podatku rolnego.

W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego.

 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2020 15:22:43