Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 22/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny

 

Na podstawie art. 6a ust. 9 w związku z art.6a ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z poźn. zm.) oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wzór deklaracji o symbolu DL-1 na podatek leśny, wraz z załącznikiem do uchwały, obowiązujący od dnia 01.01.2007r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwałę ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała nr 135/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji na podatek leśny.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od roku podatkowego 2007.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 


 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

................................................................

                                       Załącznik

do Uchwały Nr 22/06

                                                 Rady Gminy Opatówek                                    

z dnia 13 grudnia  2006 r.

 

DL-1                                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr  200, poz. 1682, ze zm.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Opatówek właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3.     Wójt Gminy Opatówek

   Adres Plac Wolności 14

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna q  2. osoba prawna   q 3. jednostka organizacyjna q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę)

   q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q4. współposiadacz samoistny q5. użytkownik wieczysty

   q 5. współużytkownik wieczysty   q 6. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q  7. współposiadasz zależny (np. dzierżawca) 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów   (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

 

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) **

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

 

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

 

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                           q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

 

Stawka podatku

(0,220 m3 drewna x cena drewna)

w zł, gr

Podatek leśny w zł, gr- 

(rubr. 2 x rubr.3)

 

1

2

3

4

 

1. Lasy ochronne

 

 

 

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

 

 

 

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

    w w. 1 i 2)

 

 

 

 

4. Razem (w. 1-3)

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

Kwota podatku

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych)

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

21. Imię

 

22. Nazwisko

 

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

24.    Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

 

 

 

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

25. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

26. Identyfikator przyjmującego formularz

 

27. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK NR DL-1/1

do deklaracji na podatek leśny DL-1 do pkt. B.1.6 i B.1.7

 

Działka nr

Miejscowość (ulica)

Posiadanie bud.

KW

Nazwa sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 22/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny

 

Na podstawie art. 6a ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Rada Gminy Opatówek została zobligowana do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących deklaracji w sprawie podatku leśnego.

W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego.

 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2020 15:22:43