Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 23/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wzoru informacji na podatek leśny

 

Na podstawie art. 6 ust. 9 w związku z art.6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z poźn. zm.) oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wzór informacji o symbolu IL-1 na podatek leśny, wraz z załącznikiem do uchwały, obowiązujący od dnia 01.01.2007r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwałę ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała nr 136/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia wzoru informacji na podatek leśny.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od roku podatkowego 2007.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 


 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

   .......................................................................

      

                                       Załącznik

                                    do Uchwały Nr 23/06  

  Rady Gminy Opatówek

               z dnia 13 grudnia  2006 r.                                                                                                                            

 

IL-1                                       INFORMACJA  W SPRAWIE  PODATKU  LEŚNEGO

 

 

na

2. Rok

 

...........................

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego

                               lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Opatówek właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

23.  Wójt Gminy  Opatówek

 

       Adres Plac Wolności 14

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel  q 2. współwłaściciel   q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca) q  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)  

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz  identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

7.  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

 

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )

 

 

9. Numer PESEL/REGON

 

B.2  ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok                 q 2. korekta złożonej uprzednio informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

 

1

2

1. Lasy ochronne

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

    w w. 1 i 2)

 

 

 

4. Razem (w. 1-3)

 

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

20. Imię

 

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

23.    Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

 

 

 

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26.Data i  podpis przyjmującego formularz

 

 

 


ZAŁĄCZNIK NR IL-1/1

do informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 do pkt. B.1.5 i B.1.6

 

Działka nr

Miejscowość (ulica)

Posiadanie bud.

KW

Nazwa sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 23/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wzoru informacji na podatek leśny

 

Na podstawie art. 6a ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Rada Gminy Opatówek została zobligowana do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących informacji w sprawie podatku leśnego.

W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego.

 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2020 15:22:43