Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 26/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

na terenie gminy Opatówek w celu udzielenia pomocy regionalnej

na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy

związanych z nową inwestycją.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz.844 ze zm.), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. z 2006r. Nr 142 poz.1017) - Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki i budowle stanowiące nowe inwestycje, w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2.       Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w §1 ust.1 uchwały, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów.

 

§ 2

 

1.       Zwolnienie, o którym mowa w §1 ust.1, dotyczy nieruchomości, na których zrealizowano nowe inwestycje lub utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, jeżeli:

1)       nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 50 000,00 euro, lub utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców;

2)       nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 250 000,00 euro, lub utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorców;

3)       nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 1 250 000,00 euro, lub utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców;

4)       nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 2 500 000,00 euro, lub utworzono co najmniej 150 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w punktach 1-3.

 

2.       Nowa inwestycja musi być zakończona w terminie 3 lat od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę.

 

3.       Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia:

1)       w przypadku ubiegania się o pomoc na wspieranie nowych inwestycji:

a)       oświadczenia o zakończeniu inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

b)       oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją - na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;

2)       w przypadku ubiegania się o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:

a)       oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,

b)       oświadczenia o wysokości przewidywanych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, obejmujących koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem - na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały.

 

§ 3

 

1.       Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości określonego w §1 ust. 1 uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.

2.       Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca musi dokonać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2006r.

 

§ 4

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z niniejszej uchwały, obowiązuje w terminie do 2 lat po dniu zakończenia inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013r.

§ 5

 

1.       Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Opatówek oraz do przedsiębiorców, którym w okresie 2 lat przed złożeniem zgłoszenia zamiaru skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości określonego w §1 ust. 1 uchwały Wójt umorzył zaległości podatkowe.

2.       Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na mocy §1 ust. 1 uchwały nie podlegają:

a)       budynki lub ich części związane z działalnością handlową oraz budowle związane z tymi budynkami,

b)       budynki i budowle zajęte na prowadzenie stacji paliw.

 

§ 6

 

1.       Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do 15 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania z pomocy publicznej do przedkładania informacji dotyczących kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników związanych z nową inwestycją.

2.       Przedsiębiorca korzystający z pomocy zobowiązany jest do 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawiać informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu nadzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy - na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 


 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 26/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 r.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA Z POMOCY

REGIONALNEJ NA WSPIERANIE NOWYCH INWESTYCJI LUB TWORZENIE

NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z NOWĄ INWESTYCJĄ

 

1.       Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa ...........................................................................................................................................

Siedziba .........................................................................................................................................

NIP ................................................................................................................................................

REGON .........................................................................................................................................

symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności ......................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

adres korespondencyjny ..................................................................................................................

wielkość przedsiębiorcy1) (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat)

 mikroprzedsiębiorca

 mały przedsiębiorca

 średni przedsiębiorca

 inny

osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy.........................................................................

telefon kontaktowy...........................................................................................................................

 

2.       Zamiar przedsiębiorcy (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat):

 pomoc na wspieranie nowej inwestycji

 pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 

3.       Dane nowej inwestycji:

Rodzaj inwestycji2) ..........................................................................................................................

Opis inwestycji................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

________________________________

1)       określona zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str.33 ze zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.8, t.2. s.141 ze zm.)

2)       utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa, rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte - zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 


 

Dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Data rozpoczęcia inwestycji .............................................................................................................

Planowana data zakończenia inwestycji ............................................................................................

 

4.       Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji3)...................................

Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy ............................................................................

Planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy4) w zł ...................................................................

 

5.       Przedsiębiorca wskazany w punkcie 1 zobowiązuje się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia (w szczególności o nie zakończeniu inwestycji w terminie), oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości - na wezwanie organu.

 

6.       Przedsiębiorca do wniosku załącza:

1)       bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia,

2)       aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z ewidencji działalności gospodarczej

3)       zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych przedsiębiorcy5) - na druku nr 1

4)       zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji w ................. co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia (w przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji)6) - na druku nr 2

5)       zobowiązanie do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia (w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją)6) - na druku nr 3

6)       inne dokumenty (podać jakie)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                            (podpis i pieczęć wnioskodawcy)

 

 

 

________________________________

3)       średnie zatrudnienie z ostatnich 12 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację inwestycji

4)       ustalony zgodnie z §5 rozporządzenia

5)       zgodnie z §6 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia

6)       zgodnie z §6 ust. 1 pkt. 4 ww. rozporządzenia

 

 

 


 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 26/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 r.

........................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

 

 

........................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 ust.3 pkt 1 lit. a uchwały nr.......... Rady Gminy Opatówek w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 

-          oświadczam, że w dniu ....................... została zakończona nowa inwestycja, o której mowa w §2 ust. 1 pkt.7) ............... uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                                                     

                     (miejscowość, data)                                                            Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                                                                                           do reprezentowania przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

7)       należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu zgłoszeniowym

 

 

 


 

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 26/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

........................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

 

 

........................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §2 ust.3 pkt. 1 lit. b uchwały nr .......... Rady Gminy Opatówek w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 

-          oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w §2 ust. 1 pkt8) ............ uchwały, wynosi łącznie ...................................... zł, z czego udział własny wynosi .............................. zł, co stanowi ........................ % wartości inwestycji.

 

Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych, kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. z 2006, Nr 142, poz.1017), poniesionych po dniu złożenia wniosku o pomoc publiczną. Oświadczam, że jest mi znana treść art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                                                     

                     (miejscowość, data)                                                            Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                                                                                           do reprezentowania przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

________________________________

8)       należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu zgłoszeniowym

 

 

 


 

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 26/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 r.

........................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

 

 

........................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §2 ust.3 pkt. 2 lit. a uchwały nr......... Rady Gminy Opatówek w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 

-          oświadczam, że w dniu ............................ utworzono .................. nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt9) ............. uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                                                     

                     (miejscowość, data)                                                            Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                                                                                           do reprezentowania przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

________________________________

9)       należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu zgłoszeniowym

 

 

 


 

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr 26/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

........................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

 

 

........................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §2 ust.3 pkt. 2 lit. b uchwały nr          Rady Gminy

Opatówek w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 

-          oświadczam, że przewidywane dwuletnie koszty pracy pracowników w liczbie ...................., zatrudnionych w związku z nową inwestycją na nowo powstałych miejscach pracy, o których mowa w §2 ust. 1 pkt.10) ............. uchwały, będą wynosiły łącznie .................................. zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                                                     

                     (miejscowość, data)                                                            Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                                                                                           do reprezentowania przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

10)    należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu zgłoszeniowym

 

 

 


 

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr 26/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

........................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

 

 

........................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §6 ust.2 uchwały nr........ Rady Gminy Opatówek

w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

 

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.533 ze zm.)

 

-          oświadczani, że na dzień ............................ stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie Miasta Poznania, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie .................................. etatów (w tym ................................. pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                                                     

                     (miejscowość, data)                                                            Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                                                                                           do reprezentowania przedsiębiorcy

 

 

 


 

Druk nr 1

........................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

 

 

........................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

 

DEKLARACJA

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §6 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1017)

 

-          zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych11)

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                                                     

                     (miejscowość, data)                                                            Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                                                                                           do reprezentowania przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

11)    przez środki własne rozumie się środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

 

 

 


 

Druk nr 2

........................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

 

 

........................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

 

DEKLARACJA

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §6 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1017)

 

-          zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji w ........................ co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                                                     

                     (miejscowość, data)                                                            Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                                                                                           do reprezentowania przedsiębiorcy

 

 

 


 

Druk nr 3

........................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

 

 

........................................................

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

 

 

DEKLARACJA

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §6 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1017)

 

 

-          zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                                                     

                     (miejscowość, data)                                                            Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

                                                                                                                           do reprezentowania przedsiębiorcy

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2020 15:22:43