Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 27/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę

 obliczania podatku rolnego na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku opublikowaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku /M.P. Nr 74, poz. 745/ z kwoty 35,52 zł za 1 dt. do kwoty 34,00 zł za 1 dt., która stanowić będzie podstawę obliczania podatku rolnego na 2007 rok.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 roku.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 27/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę

obliczania podatku rolnego na 2007 rok

 

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 74 z dnia 25 października 2006 roku ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku na kwotę 35,52 zł za 1 dt. Ponieważ cena żyta wzrosła o 7,64 zł, nastąpiłby znaczny wzrost podatku rolnego. Rada Gminy postanowiła obniżyć cenę skupu żyta do kwoty 34,00 zł za 1 dt., w związku z czym podatek rolny na 2007 rok naliczony będzie w tej wysokości.

 

Wobec powyższego wywołanie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2020 15:22:43