Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Uchwała Nr 33/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty administracyjnej

za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w 2007 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) w związku z art. 66 pkt. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Zwalnia się w 2007 roku z obowiązku wnoszenia opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, składany przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu.

2.       Ze zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej można skorzystać tylko raz.

 

§ 2

 

1.       Podstawą zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie przedłożenie zaświadczenia określonego w punkcie 1 lub 2 :

1)       zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu potwierdzające fakt figurowania zgłaszającego w rejestrze jako osoby bezrobotnej,

2)       zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu potwierdzające fakt figurowania zgłaszającego w rejestrze bezrobotnych i rozliczenia się z otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

2.       Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 winno być wystawione w ciągu 14 dni przed datą złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz winno zawierać imię i nazwisko osoby bezrobotnej oraz jej adres.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 33/06

Rady Gminy Opatówek

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty administracyjnej

za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w 2007 roku

 

Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej pobierana jest na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Opłata ta wynosi 100 zł i stanowi dochód gminy. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem rada gminy może wprowadzić zwolnienie od tej opłaty.

Zwolnienie osób bezrobotnych z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej ułatwi im rozpoczęcie działalności.

Z wnioskiem o zwolnienie z opłaty od zgłoszenia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne wystąpił Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu uzasadniając wniosek trudną sytuacją materialną osób bezrobotnych.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2020 15:22:43