MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 107/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty

za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) w związku z art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zwalnia się z opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku gdy zmiana dotyczy:

 

1.       przeklasyfikowania przedmiotu prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności według "Polskiej klasyfikacji Działalności 2007",

2.       uzupełnienia wpisu o numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,

3.       adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adresu zakładu głównego, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli zmiana ta została spowodowana administracyjną zmianą nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 107/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty

za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

Opłata za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pobierana jest na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Opłata ta wynosi 50 zł i stanowi dochód gminy. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem rada gminy może wprowadzić zwolnienia od tej opłaty.

Dnia 1 stycznia 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia od dnia 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku sukcesywnie zostanie dokonane przeklasyfikowanie działalności przedsiębiorców wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON wg PKD 2007. Konsekwentnie wprowadzone zostaną również zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność zobowiązany będzie do złożenia wniosku o dokonanie zmiany wpisu. Z uwagi na to, że konieczność dokonania zmian w ewidencji działalności gospodarczej wynika z nowelizacji przepisów prawa uzasadnione jest zwolnienie przedsiębiorców z opłat związanych z korektą wpisów.

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do umieszczania na dokumentach dot. używanych w obrocie gospodarczym numeru identyfikacji podatkowej. Z uwagi na to, że uzupełnienie rejestru o NIP wynika z nowelizacji przepisów prawa zwalnia się przedsiębiorców z opłaty za zmianę wpisu. Propozycja zwolnienia z opłaty za zmianę wpisu określona w § 2 pkt 2 i pkt 3 projektu uchwały obejmuje zmiany adresu zamieszkania i miejsc prowadzonej działalności będące efektem zmian administracyjnych spowodowanych np. zmianą nazwy ulicy czy też korektą numeracji posesji.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022 15:42:48