MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 135/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku opublikowaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1 dt., która stanowić będzie podstawę obliczania podatku rolnego na 2009 rok.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwałę ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 135/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2009 rok

 

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 81, poz. 717 z dnia 27 października 2008 roku ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku na kwotę 55,80 zł za 1 dt.

Rada Gminy, w związku ze znacznym wzrostem podatku rolnego, postanowiła obniżyć cenę skupu żyta do kwoty 45,00 zł za dt., w związku z czym podatek rolny na 2009 rok naliczony będzie w tej wysokości.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46