MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 136/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku

od środków transportowych na 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

 

1)       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5t do 5,5t włącznie:

                                                                                                                       500,00 zł

 

2)       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5t do 9t
włącznie:

                                                                                                                       610,00 zł

 

3)       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9t i poniżej 12t:

 

                                                                                                                       834,00 zł

 

4)       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12t:

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

928,00 zł

1044,00 zł

13

14

1044,00 zł

1158,00 zł

14

15

1158,00 zł

1276,00 zł

15

 

1276,00 zł

1452,00 zł

Trzy osie

12

17

1044,00 zł

1158,00 zł

17

19

1158,00 zł

1276,00 zł

19

21

1276,00 zł

1450,00 zł

21

23

1450,00 zł

1682,00 zł

23

25

1682,00 zł

1854,00 zł

25

 

1738,00 zł

1914,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1450,00 zł

1568,00 zł

25

27

1568,00 zł

1798,00 zł

27

29

1798,00 zł

2030,00 zł

29

31

2030,00 zł

2690,00 zł

31

 

2086,00 zł

2690,00 zł

 

5)       od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t:

 

                                                                                                                       978,00 zł

 

6)       od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t:

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita

zespołu pojazdów

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1044,00 zł

1158,00 zł

18

25

1276,00 zł

1506,00 zł

25

31

1506,00 zł

1738,00 zł

31

 

1738,00 zł

2078,00 zł

Trzy osie

12

40

1624,00 zł

1996,00 zł

40

 

2030,00 zł

2690,00 zł

 

7)       od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

                                                                                                                       346,00 zł

 

8)       od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

Jedna oś

12

18

406,00 zł

464,00 zł

18

25

464,00 zł

580,00 zł

25

 

580,00 zł

694,00 zł

Dwie osie

12

28

498,00 zł

558,00 zł

28

33

810,00 zł

986,00 zł

33

38

1158,00 zł

1496,00 zł

38

 

1390,00 zł

1970,00 zł

Trzy osie

12

38

1102,00 zł

1276,00 zł

38

 

1244,00 zł

1484,00 zł

 

9)       od autobusów do mniej niż 30 miejsc do siedzenia:

                                                                                                                       780,00 zł

 

10)   od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30:

 

                                                                                                                     1724,00 zł

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 136/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku

od środków transportowych na 2009 rok

 

Obowiązek określenia w/w podatku przez Radę Gminy wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwalone stawki mieszczą się w granicach górnych stawek kwotowych na rok 2009 określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z 2008 roku Nr 59, poz. 531) i stawek minimalnych określonych w załącznikach Nr 1-3 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 roku (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z 2008 roku Nr 78, poz. 692).

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 4,2%.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022 15:42:48