MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 92/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 21 lutego 2008 roku

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się górną stawkę opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości 135 zł plus podatek VAT za 1 m3 odpadów niesegregowanych z zastrzeżeniem § 2 i § 3.

 

§ 2

 

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w podziale na frakcję mokrą i suchą w rozumieniu § 2 pkt 3 i 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opatówek wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Nr 35/07 - stosuje się stawki określone w § 1 niższe o 15 %.

 

§ 3

 

W przypadku, gdy z odpadów komunalnych wydzielane są w ramach frakcji suchej surowce wtórne takie jak:

1.       papier i tektura;

2.       szkło;

3.       metale i tworzywa sztuczne;

stosuje się stawki określone w § 1 niższe o 25 %.

 

§ 4

 

Określa się górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w wysokości 36 zł za 1 m3 plus podatek VAT.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 92/08

Rady Gminy Opatówek

z dnia 21 lutego 2008 roku

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

W oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gmina określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. art. 6 ust. 4 daje możliwość ustalenia niższych stawek jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny. Górne stawki opłat obejmują koszty własne firm wywozowych, jak również koszty ich unieszkodliwiania. Do ustalenia stawki opłat przyjęto koszt unieszkodliwiana 1 Mg zmieszanych lub "mokrych" odpadów komunalnych w wysokości 165 zł/Mg ustalone uchwałą nr V/18/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 21 września 2007 r. Koszt ten obejmuje również opłatę za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, która wzrasta z dniem 1 stycznia 2008 r. z 15,39 zł do 75 zł za 1 Mg odpadów.

Koszt unieszkodliwienia 1 m3 odpadów zmieszanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach wynosi 33 zł. Uwzględniając koszty odbierania odpadów oraz koszt unieszkodliwienia odpadów, górna stawka opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyniesie 135 zł plus VAT za 1 m3 niesegregowanych odpadów komunalnych.

Rada Gminy Opatówek zastosowała niższe stawki w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Udział frakcji "suchej" w odpadach odbieranych z nieruchomości położonych na terenach wiejskich jest znacznie większy niż frakcji "mokrej".

Analogicznie określono górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Koszt unieszkodliwienia 1 m3 nieczystości ciekłych w oczyszczalni w Kucharach wynosi 5,5 zł. W związku z powyższym górna stawka opłat za odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia 1 m3 nieczystości ciekłych wynosi 36 zł plus VAT.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46