MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 162/09

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Opatówek:

1)       za wodę na cele socjalno-bytowe.......................................................................... 1,84 zł/m3

2)       za wodę kupowaną od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu........... 2,43 zł/m3

3)       za wodę na cele prowadzonej działalności gospodarczej......................................... 3,29 zł/m3

4)       za ścieki socjalno-bytowe..................................................................................... 2,57 zł/m3

5)       za ścieki komunalne............................................................................................ 3,14 zł/m3

6)       za ścieki przemysłowe......................................................................................... 3,92 zł/m3

7)       za ścieki dowożone z terenu gminy Opatówek....................................................... 7,83 zł/m3

8)       za przyłączenie do sieci wodociągowej................................................................... 600,00 zł

9)       za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej................................................................... 500,00 zł

10)   opłata abonamentowa miesięczna zależna od średnicy wodomierza głównego:

ø 15 i ø 20...................................... 3,74 zł

ø 25, ø 40, ø 50, ø 80...................... 9,35 zł

 

Powyższe ceny powiększa się o obowiązującą stawkę podatku VAT.

 

2.       W przypadku nie korzystania z wody, za usługę odbioru ścieków pobierana będzie opłata abonamentowa naliczana wg w/w stawek, zależnie od średnicy wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym.

3.       W odniesieniu do odbiorców zlokalizowanych na terenie Ogrodów działkowych "Pod Gruszą", "Relax", "Kolejarz" opłata abonamentowa, o której mowa w pkt. 10 pobierana będzie w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 30 września 2009 r.

4.       Stawki opłaty za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3:

1)       za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń, za każdy wskaźnik - 0,10 zł plus podatek VAT.

2)       za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień pH - 4,00 zł plus podatek VAT.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr 100/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

§ 4

 

1.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 czerwca 2009 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opatówku.

2.       Uchwała obowiązuje przez okres 1 roku począwszy od dnia 1 czerwca 2009 r.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 162/09

Rady Gminy Opatówek

z dnia 29 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy. Uchwała Nr 100/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje przez okres 1 roku tj. do dnia 31 maja 2009 r. Wobec tego konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej taryfę opłat za wodę i ścieki na okres od dnia 01.06.2009 r. do dnia 31.05.2010 r.

Taryfa na powyższy okres przewiduje 4,7% wzrost cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Podwyższenie ceny podyktowane jest rosnącymi kosztami, wynikającymi ze wzrostu cen energii elektrycznej oraz wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska.

Nie ulega zmianie stawka opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz opłata abonamentowa.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022 15:42:48