MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Uchwała Nr 188/09

Rady Gminy Opatówek

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Opatówek na rok 2010:

 

1.       Od gruntów:

a)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł od 1m2 powierzchni,

b)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1ha powierzchni,

c)       od pozostałych - 0,27 zł od 1m2 powierzchni,

-          w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,10 zł od 1m2 powierzchni.

 

2.       Od budynków lub ich części:

a)       mieszkalnych: 0,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 15,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 9,49 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 4,09 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e)       pozostałych - 3,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

-          w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 2,35 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

 

3.       Od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki służące bezpieczeństwu publicznemu i ochronie przeciwpożarowej niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

 

§ 4

 

Uchwałę ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 188/09

Rady Gminy Opatówek

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 18 sierpnia 2009 r. Nr 52, poz. 742) zostały określone maksymalne wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Biorąc pod uwagę waloryzację odpowiadającą wzrostowi o 3,5% górnych stawek podatku od nieruchomości ustalonych na 2010 rok, stawki podatku od nieruchomości w Gminie Opatówek określa się jak w uchwale. Określone w niniejszej uchwale stawki podatku od nieruchomości wkalkulowane są do projektu budżetu Gminy Opatówek na 2010 rok.

Ponadto w podatku od nieruchomości wprowadza się zwolnienia z podatku od gruntów i budynków służących bezpieczeństwu publicznemu i ochronie pożytku publicznego.

W związku z powyższym wywołanie uchwały jest uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022 15:42:48