MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2012 rok


Uchwała nr 258/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 253/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 253/12 Rady Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)
Wyrok do uchwały nr 253/12 Rady Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 252/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 251/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 250/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 249/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 248/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 247/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2013-2015 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 246/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 245/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2013 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 244/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2013 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 243/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 242/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego do wysokości 800 000 zł.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 241/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenia celowości przebudowy i efektyw- ności projektowanego przedsięwzięcia.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 240/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej.
Uchwała Nr 240/12 Rady Gminy Opatówek została unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu (Uchwała Nr 23/1720/2012 Kolegium RIO z dnia 28 grudnia 2012 r.).
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 239/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku.
Uchwała Nr 239/12 Rady Gminy Opatówek została unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu (Uchwała Nr 23/1721/2012 Kolegium RIO z dnia 28 grudnia 2012 r.).
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 238/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 237/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie podziału Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 236/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 235/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu działki nr 1207/18 położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej 75.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 234/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Szkolnej 11.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 233/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Józefów (obręb Opatówek) gm. Opatówek".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 232/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego miejscowość Dębe-Kolonia gm. Opatówek".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 231/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego miejscowość Dębe-Kolonia gm. Opatówek".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 227/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 226/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 225/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2012 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 224/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4620P na odcinku Szulec - Rajsko" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 223/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim, Gminą Godziesze Wielkie oraz Gminą Brzeziny w sprawie realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Godziesze Wielkie - Zajączki Bankowe" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 222/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 221/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 143/5 położonej w Dębe - Kolonia.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 220/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 457 położonej w Tłokini Kościelnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 219/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - garażu położonego w Opatówku przy ul. Parkowej 8.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 218/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 217/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 216/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-30-224/12 pod tytułem "Uczę się i bawię 2012" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 215/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 214/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 213/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 września 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 212/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 211/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 210/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 lipca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 209/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 lipca 2012 roku
w sprawie udostępnienia mieszkańcom boiska sportowego w miejscowości Szałe.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 208/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla policji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 207/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 206/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 205/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 204/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2011 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 203/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2011 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 202/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2011 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 201/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 200/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2011 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 199/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Opatówek na lata 2012-2015.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 198/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012 roku
zmieniająca uchwałę nr 154/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 197/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 196/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu - garażu położonego w Opatówku przy Placu Wolności.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 195/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 194/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 193/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 192/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 191/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 190/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 189/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 188/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 187/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 186/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P w miejscowości Borów w zakresie zatoki autobusowej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 185/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 184/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 182/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 181/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 180/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 179/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 178/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 177/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 176/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu części działki oznaczonej nr 748 położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 175/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości - pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 174/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 153/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej działki nr 694/9 o powierzchni 1,9976ha położonej w m. Opatówek obręb Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 173/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 172/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 171/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 170/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - garażu położonego w Opatówku przy ul. Parkowej 8.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 169/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - garażu położonego w Opatówku przy ul. Parkowej 8.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 168/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - garażu położonego w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 167/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki oznaczonej nr 730/2 położonej w miejscowości Szałe przy ul. Kaliskiej 74.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 166/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki oznaczonej nr 106/17 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 165/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki oznaczonej nr 106/21 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 164/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Szkolnej 11.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 163/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy Placu Wolności 16.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 162/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu części działki oznaczonej nr 768 położonej w Opatówku przy ul. Kościuszki.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 161/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 720/4 położonej w Opatówku przy ulicy Kościelnej 17.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 160/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 106/33 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 159/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 106/32 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 158/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 1822/5 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 157/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 329 położonej w Opatówku przy ul. Łódzkiej 21.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 156/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 106/33 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 155/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 154/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 153/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej działki nr 694/9 o powierzchni 1,9976 ha położonej w m. Opatówek obręb Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27