MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2014 rok


Uchwała nr 415/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 414/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 380/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P w miejscowości Borów".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 413/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 412/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko - Sierzchów - Borów gm. Opatówek" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 411/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatówek porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 410/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 409/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2014-2024.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 408/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 407/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 406/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Opatówek od Rady Sołeckiej wsi Rajsko sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie wsi Rajsko.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 405/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 404/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2013 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 403/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2013 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 402/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2013 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 401/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 400/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2013 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 399/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym budynku sprzętu sportowego i pawilonu gospodarczego położonych w Szałe przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 398/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Szałe przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 397/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego jego najemcy.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 396/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 395/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 394/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia "Dolina Prosny" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 393/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zgłoszenia sołectw Michałów Drugi, Opatówek, Tłokinia Wielka, Chełmce do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 392/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zmian w Uchwale Nr 315/2013 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opatówek oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 391/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 390/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2014-2024.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 389/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 388/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 386/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 385/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 384/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 383/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 262/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 382/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Cieni Drugiej podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 381/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P Opatówek (ul. Św. Jana) - Tłokinia Wielka etap I".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 380/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P w miejscowości Borów".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 379/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 378/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 1207/19 położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej 75.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 377/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat części działki nr 196/12 położonej w Szałe przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 376/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/20 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 375/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 374/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 103/99 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego Rady.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 373/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 372/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 371/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 370/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2014 roku
w spawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 369/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 368/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatówek porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 367/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 366/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie przez okres 3 lat w trybie bezprzetargowym zewnętrznej powierzchni zbiornika wieży ciśnień położonego na działce o nr ewidencyjnym 689/6 znajdującej się w Opatówku przy ul. Zdrojowej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 365/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Cieni Drugiej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 364/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 363/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 362/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2014-2024.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 361/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 stycznia 2014 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 360/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 stycznia 2014 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 359/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 stycznia 2014 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 358/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 stycznia 2014 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27