MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2015 rok


Uchwała nr 121/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 120/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2016-2025 i uchylenie poprzedniej uchwały.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 119/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 118/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2015-2024.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 117/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 116/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu działki oznaczonej nr 692/37 położonej w Opatówku przy ul. Helleny.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (format PDF)

Uchwała nr 115/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 114/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 113/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych na terenie gminy Opatówek przez OSP Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 112/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 111/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2016-2018 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 110/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 109/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2016 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 108/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2016 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 107/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 84/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 105/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 104/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 28/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 103/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenia celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 102/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 302 położonej w Opatówku przy Placu Wolności 9.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 97/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 96/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 95/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 94/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 93/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 112/1 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 92/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. pn.: "Remont drogi powiatowej nr 4620P w m. Rajsko w zakresie chodnika".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 91/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Opatówku - ul. Mariana Buczka, Dworcowa, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, 3 - go Maja, Ludowa gm. Opatówek" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 90/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin - Borów" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 89/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Opatówek, Powiatu Kaliskiego, Gminy Żelazków, Gminy Lisków, Gminy Koźminek, Gminy Brzeziny, Gminy Szczytniki, Gminy Blizanów w celu wspólnego pozyskania środków i realizacji projektu pozakonkursowego pn."Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego", realizowanego w latach 2016-2017 w ramach Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 88/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 87/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 86/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej numer 4612 P na odcinku drogi od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 85/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 84/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 83/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 82/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na wykonanie remontu ogrodzenia pomiędzy Zespołem Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku a parkiem w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 81/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Stwierdzenie nieważności uchwały nr 81/15 Rady Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 80/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 79/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 78/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 70/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 77/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lipca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 1822/5 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 76/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 75/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2014 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 74/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2014 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 73/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2014 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 72/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 71/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2014 r.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 70/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 69/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako działka nr 697/16 położonej w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 68/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Parkowej 8.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 67/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 66/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 65/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 64/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2015-2024.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 63/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 62/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 maja 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 61/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 59/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania i określenia zakresu zadań doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 58/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rajsko.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 57/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 56/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/32 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 55/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/32 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 54/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 53/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 52/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 49/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 48/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Michałów Drugi.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 47/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia "LGD7 - Kraina Nocy i Dni" na okres programowania 2014-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 46/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 45/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatówek porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 44/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 43/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu części działki oznaczonej nr 185 położonej w Dębe - Kolonii.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 42/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 41/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Cieni Drugiej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 40/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 36/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 35/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 34/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 33/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2015-2024.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 32/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P w miejscowości Borów".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 31/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 lutego 2015 roku
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 30/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 29/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 28/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 27/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 26/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 25/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 24/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 23/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2015-2024 i uchylenie poprzedniej uchwały.
Pobierz (ZIP)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27