MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2016 rok


Uchwała nr 241/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie przez okres 3 lat w trybie bezprzetargowym zewnętrznej powierzchni zbiornika wieży ciśnień położonego na działce o nr ewidencyjnym 689/6 znajdującej się w Opatówku przy ul. Zdrojowej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 240/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społeczno użyteczną na rok 2017.
Pobierz (format DOC)  |  Pobierz (PDF)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 240/16 Rady Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 239/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 238/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 237/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 236/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025 i uchylenie poprzedniej uchwały.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 235/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 234/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Opracowanie studium wykonalności projektu".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 233/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Zintegrowani w kulturze - Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności projektu".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 232/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2017 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 231/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2017 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 230/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 229/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim", realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 228/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 227/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przejęcia od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zadania polegającego na usunięciu drzew.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 226/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku
zmieniająca uchwałę Nr 214/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 225/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku
zmieniająca uchwałę Nr 213/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatówek porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 224/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na budowę bazy śmigłowcowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska w Michałkowie.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 223/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 222/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie Statutu Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 218/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 217/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 listopada 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Zintegrowani w kulturze".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 216/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 181/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Opatówek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 215/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 214/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 213/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatówek porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 212/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie podjęcia współpracy i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z miejscowością Marianówka w obwodzie żytomierskim na Ukrainie.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 211/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 210/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2016-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 209/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 208/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 729/7 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 207/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 206/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J. Poniatowskiego.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 205/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 204/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2016 roku
zmieniająca uchwałę Nr 94/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 203/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2016 roku
zmieniająca uchwałę Nr 8/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 202/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2016 roku
zmieniająca uchwałę Nr 7/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Inwentaryzacji, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 201/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2016 roku
zmieniająca uchwałę Nr 5/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Założeń i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 200/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 199/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 października 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2016-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 198/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 187/16 Rady Gminy Opatówek z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe, etap II, gmina Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 197/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 196/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 195/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 729/7 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 194/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości - pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 193/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617P na odcinku od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 192/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 191/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 190/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 189/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 188/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2016 roku
w sprawie zawarcia z Powiatem Kaliskim porozumienia o partnerstwie w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 675537P ul. Kaliska w m. Szałe".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 187/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2016 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe, etap II, gmina Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 186/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 185/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2016-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 184/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap II, gmina Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 183/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe, etap II, gmina Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Stwierdzenie nieważności uchwały nr 183/16 Rady Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 182/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 181/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Opatówek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 180/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 179/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zaliczenia drogi nr ew. 285/28 ul. Kwiatowa m. Opatówek gm. Opatówek do kategorii dróg gminnych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 178/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 177/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 176/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 175/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie podjęcia współpracy i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Miastem Říčany w Czechach.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 174/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 173/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2015 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 172/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2015 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 171/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2015 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 170/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 169/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2015 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 168/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, wieży sędziowskiej położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 167/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako działka nr 728/5 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 166/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 729/7 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 165/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 164/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie Statutu Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 164/16 Rady Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 163/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P na odcinku drogi od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 162/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatówek".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 161/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy Placu Wolności 17.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 160/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 112/1 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 157/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 156/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2016-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 155/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)
Uchwała nr 155/16 została uchylona przez Uchwałę Nr 157/16 Rady Gminy Opatówek.

Uchwała nr 154/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 153/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Koźminek w celu realizacji przez Gminę operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 152/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Koźminek w celu realizacji przez Gminę operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 151/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim w celu realizacji przez Gminę operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 150/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim w celu realizacji przez Gminę operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 149/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim w celu realizacji przez Gminę operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 148/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opatówek na lata 2016-2025".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 147/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 146/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2016-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 145/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tłokinia Wielka.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 144/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rajsko.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 143/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 142/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 141/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 748 położonej w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 140/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 139/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 138/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku.
Pobierz (ZIP)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 138/16 Rady Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 137/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 136/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 135/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 134/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2016-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 133/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 132/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 131/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatówek do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap II gmina Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 130/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatówek do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa przedszkola publicznego w Opatówku".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 129/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 128/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opatówek, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 127/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 46/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 126/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 125/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 124/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 18 lutego 2016 roku
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 123/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 18 lutego 2016 roku
w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 122/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 18 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.
Pobierz (ZIP)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27