MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2019 rok


Uchwała nr 133/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 132/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020-2027 i uchylenie poprzedniej uchwały.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 131/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Gminy Opatówek do Gminnej Rady Działalnoœci Pożytku Publicznego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 130/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 129/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym częœci działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 128/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 205/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 127/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2020 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzšcego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwišzywania Problemów Społecznych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 126/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2020 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwišzywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzšcego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwišzywania Problemów Społecznych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 125/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2019 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 124/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2019-2027.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 120/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 117/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 116/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 115/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 114/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 335/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 113/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 17/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia do realizacji na 2019 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 112/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 111/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 105/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 31 października 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 83/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4828P na odcinku Opatówek - Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 104/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 31 października 2019 roku
w sprawie wyboru ławników.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 102/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 205/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 99/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 98/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 729/7 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 97/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 97/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 96/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 92/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 września 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2019-2027.
Pobierz (PDF)

Uchwała nr 89/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 sierpnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 88/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 67/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego składanego na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 87/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 84/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 83/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4828P na odcinku Opatówek - Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 82/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 81/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2018 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 80/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2018 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 79/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2018 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 78/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 77/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2018 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 76/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia wotum zaufania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 73/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie zaliczenia dróg nr ew. 468/5, 498/19, 499/6, 468/12, 469/15 ul. Wiśniowa, nr ew. 467/6, 496/5 ul. Jagodowa, nr ew. 494/5, 495/6, 496/10, 497/6 ul. Zielona, nr ew. 492/50, 494/5, 496/5, 498/16 ul. Brzoskwiniowa oraz nr ew. 465/7, 492/36 ul. Różana m. Szałe gm. Opatówek do kategorii dróg gminnych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 72/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/21 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 71/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 70/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym powierzchni reklamowej na ogrodzeniu terenów rekreacyjnych w miejscowości Szałe.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 69/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 68/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia wniosku Towarzystwa Przyjaciół Opatówka.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 67/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego składanego na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 66/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 65/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 64/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 63/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2019 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 62/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2019 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 61/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2019-2027.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 60/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Budowa dróg dla rowerów / ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi / parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami / punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Tłokinia Kościelna - Rożdżały zadanie nr 6".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 59/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Budowa dróg dla rowerów / ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi / parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami / punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów - zadanie nr 5".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 58/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów - przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 57/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatówek na lata 2019-2023".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 56/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Zakup pulsacyjnej instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Michałow Drugi".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 55/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 54/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 53/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2019 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 52/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 51/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 42/19 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 50/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 49/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako działka nr 420/1 położonej w miejscowości Szałe.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 48/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 47/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 403/5 położonej w Rożdżałach.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 46/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2019 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 44/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2019 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 43/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2019 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 42/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 41/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 40/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatówku przy ul. Łódzkiej 27.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 39/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działek: nr 111/20 i nr 106/14 położonych w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 38/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 37/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 1207/18 położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 36/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/19 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 35/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
Pobierz (ZIP)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27